2006 års sjöarbetskonvention

Trafikutskottets bet 2011/12:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 februari 2012

Beslut

Anslutning till 2006 års sjöarbetskonvention (TU6)

Riksdagen har godkänt att Sverige ansluter sig till Internationella arbetsorganisationens, ILO, sjöarbetskonvention från 2006. Skälet är att sjöarbetskonventionen kan bidra till att fler sjömän får en trygg och säker arbetsmiljö samt i övrigt bra arbetsvillkor. Den kan också bidra till att skapa en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring. Riksdagsbeslutet innebär att konventionen kommer att genomföras i de delar i svensk rätt som ännu inte är genomförda. Lagändringarna börjar huvudsakligen träda i kraft den 1 mars 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-24
Justering: 2012-02-02
Betänkande publicerat: 2012-02-07
Trycklov: 2012-02-07
bet 2011/12:TU6

Anslutning till 2006 års sjöarbetskonvention (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen, på förslag från regeringen, godkänner att Sverige ansluter sig till Internationella arbetsorganisationens, ILO, sjöarbetskonvention från 2006. Enligt utskottet kan sjöarbetskonventionen bidra till att fler sjömän får en trygg och säker arbetsmiljö samt i övrigt bra arbetsvillkor. Den kan också bidra till att skapa en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring. Utskottet anser därför att den bör genomföras i de delar i svensk rätt som ännu inte är genomförda. Lagändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 mars 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-15
4

Beslut

Beslut: 2012-02-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av 2006 års sjöarbetskonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner att Sverige ansluter sig till 2006 års sjöarbetskonvention,
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
2. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929),
3. lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,
4. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
5. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
6. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:35 punkterna 1-7.