Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2021/22:FöU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 7 december 2021

Utskottets förslag

76,6 miljarder till försvar och samhällets beredskap (FöU1)

Totalt cirka 76,6 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet försvar och samhällets beredskap. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om mer pengar till Kustbevakningen.

Mest pengar, cirka 44 miljarder kronor, går till förbandsverksamhet och beredskap. Nästan 20 miljarder kronor går till anskaffning av material och anläggningar och 2,1 miljarder kronor går till Försvarets materielverk. Försvarsutskottets förslag är 45 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och gäller anslaget till Kustbevakningen.

Utskottet föreslår också att riksdagen

  • säger ja till regeringens förslag om framtida ekonomiska åtaganden på cirka 126,5 miljarder kronor inom utgiftsområdet
  • godkänner investeringsplanerna för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • ger regeringen möjlighet att kunna sälja artilleripjäser av systemet Archer samt att Försvarsmakten får använda inkomsten från försäljningarna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att föreslå ramar för hur mycket statens investeringar i stridsflygs- och undervattensförmågan får kosta alla år fram till slutleverans. Utskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till en motion som handlar om det och säger nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och några motionsyrkanden från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna om anslagen för 2022. Delvis bifall till ett motionsyrkande om ett tillkännagivande till regeringen om objektsramar för stridsflygs- och undervattensförmåga. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-01, 2021-11-25, 2021-11-18, 2021-11-11, 2021-10-28

76,6 miljarder till försvar och samhällets beredskap (FöU1)

Totalt cirka 76,6 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet försvar och samhällets beredskap. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om mer pengar till Kustbevakningen.

Mest pengar, cirka 44 miljarder kronor, går till förbandsverksamhet och beredskap. Nästan 20 miljarder kronor går till anskaffning av material och anläggningar och 2,1 miljarder kronor går till Försvarets materielverk. Försvarsutskottets förslag är 45 miljoner kronor mer än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och gäller anslaget till Kustbevakningen.

Utskottet föreslår också att riksdagen

  • säger ja till regeringens förslag om framtida ekonomiska åtaganden på cirka 126,5 miljarder kronor inom utgiftsområdet
  • godkänner investeringsplanerna för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • ger regeringen möjlighet att kunna sälja artilleripjäser av systemet Archer samt att Försvarsmakten får använda inkomsten från försäljningarna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att föreslå ramar för hur mycket statens investeringar i stridsflygs- och undervattensförmågan får kosta alla år fram till slutleverans. Utskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till en motion som handlar om det och säger nej till övriga förslag i motioner.

Förslagspunkter

1. Mål och direktiv inom utgiftsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (SD)

2. En särskild lag till stöd och hjälp för civila som gjort internationell insats

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M, KD, L)

3. Statens budget inom utgiftsområde 6

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 6 punkt 8 och motionerna

2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD),

2021/22:3908 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 33,

2021/22:2781 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 1,

2021/22:3639 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3,

2021/22:3640 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 13,

2021/22:3643 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 3 och 9,

2021/22:3663 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 17,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 55,

2021/22:3753 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13,

2021/22:3796 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD) yrkande 2,

2021/22:3908 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 33 och 42,

2021/22:3944 av Allan Widman m.fl. (L),

2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkandena 5-7,

2021/22:4039 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 8 och 10 samt

2021/22:4145 av Daniel Bäckström m.fl. (C).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden m.m.
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2022 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor,
2. för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till 50 500 000 000 kronor,
3. för 2022 besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 300 000 000 kronor,
4. under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 4, 6 och 9 samt avslår motion

2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 3.

c) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanen för
1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2022-2033 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
2. anskaffning av försvarsmateriel för 2022-2033 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
3. krisberedskap för 2022-2024 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 3 och 7 samt avslår motionerna

2021/22:1842 av Anders Hansson (M),

2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 8, 20-22 och 24-28,

2021/22:2791 av Mikael Oscarsson (KD),

2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2 och

2021/22:3908 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 23-25, 27 och 28.

d) Överlåtelse av pjäser av artillerisystem Archer
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta om att överlåta försvarsmateriel i form av ännu inte förbandssatta artilleripjäser av system Archer för att möjliggöra en vidareförsäljning till USA samt att Försvarsmakten får disponera försäljningsintäkter eller motsvarande för pjäserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 6 punkt 5.

4. Objektsramar för stridsflygs- och undervattensförmåga

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om objektsramar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.