Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 7 december 2021

Utskottets förslag

63 miljarder till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Rättsväsendet ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 63 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till Polismyndigheten, med cirka 33,8 miljarder kronor. Cirka 12,3 miljarder kronor går till Kriminalvården och 6,7 miljarder till Sveriges Domstolar.

Justitieutskottets förslag skiljer sig från regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 när det gäller fem av anslagen. Det gäller anslagen till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Utgiftsområdet får cirka 1,2 miljarder kronor mer än vad regeringen föreslog. När det gäller övriga anslag föreslår utskottet att riksdagen säger ja till förslagen i regeringens budgetproposition. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom ett förslag till anslag och anslagsvillkor för utgiftsområde 4 som har lagts fram gemensamt av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Delvis bifall till propositionens förslag till anslag (punkt 1). Bifall till propositionens förslag om bemyndiganden (punkt 2). Delvis bifall till sex motionsyrkanden om anslag. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-16, 2021-10-28

63 miljarder till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Rättsväsendet ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 63 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till Polismyndigheten, med cirka 33,8 miljarder kronor. Cirka 12,3 miljarder kronor går till Kriminalvården och 6,7 miljarder till Sveriges Domstolar.

Justitieutskottets förslag skiljer sig från regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 när det gäller fem av anslagen. Det gäller anslagen till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Utgiftsområdet får cirka 1,2 miljarder kronor mer än vad regeringen föreslog. När det gäller övriga anslag föreslår utskottet att riksdagen säger ja till förslagen i regeringens budgetproposition. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 4

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och motionerna

2021/22:3360 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3904 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2021/22:3942 av Johan Pehrson m.fl. (L),

2021/22:4057 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2021/22:4143 av Johan Hedin m.fl. (C) och

2021/22:4192 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 25, 27 och 28,

2021/22:4057 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 2 och 4-16 samt

2021/22:4192 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 7-9.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

2. Återrapportering av vissa tillkännagivanden om rättsväsendet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4057 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 1 (M)