Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 9 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 8 december 2021

Utskottets förslag

Cirka 21,6 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Totalt cirka 21,6 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 7 miljarder kronor, går till gårdsstöd, cirka 4,1 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur finansierade av EU-budgeten och cirka 3,8 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Sveriges lantbruksuniversitet får drygt 2,1 miljarder kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag är 400 miljoner kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslagen till Skogsstyrelsen och till insatser för skogsbruket.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-18, 2021-10-28

Cirka 21,6 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Totalt cirka 21,6 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 7 miljarder kronor, går till gårdsstöd, cirka 4,1 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur finansierade av EU-budgeten och cirka 3,8 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Sveriges lantbruksuniversitet får drygt 2,1 miljarder kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag är 400 miljoner kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslagen till Skogsstyrelsen och till insatser för skogsbruket.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 23

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 23 punkt 1 och motionerna

2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:264 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:998 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 12, 34, 35, 47-49 och 56,

2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 12, 14 och 67,

2021/22:2457 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 22,

2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 8,

2021/22:2778 av Sten Bergheden (M),

2021/22:3276 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 16,

2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23,

2021/22:3432 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 18,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 19, 50 och 51,

2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11,

2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20,

2021/22:3889 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2021/22:3956 av Jakob Olofsgård m.fl. (L),

2021/22:4134 av Kristina Yngwe m.fl. (C) och

2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 2-11 och 13.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 23 punkt 2.

2. Medfinansiering av landsbygdsprogrammet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 12.