Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 7 december 2021

Utskottets förslag

3,3 miljarder till bland annat energiforskning och energiteknik (NU3)

Cirka 3,3 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet Energi. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Bland annat går cirka 1,4 miljarder kronor till energiforskning och cirka 578 miljoner kronor går till energiteknik. Cirka 419 miljoner kronor går till Statens energimyndighet och 361 miljoner kronor till elberedskap.

Näringsutskottets förslag är 1,2 miljarder kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslagen till infrastruktur för elektrifierade transporter, till energiteknik och till insatser för energieffektivisering.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till budgetpropositionen och tre motionsyrkanden om anslagen för 2022. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-10-26

3,3 miljarder till bland annat energiforskning och energiteknik (NU3)

Cirka 3,3 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet Energi. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Bland annat går cirka 1,4 miljarder kronor till energiforskning och cirka 578 miljoner kronor går till energiteknik. Cirka 419 miljoner kronor går till Statens energimyndighet och 361 miljoner kronor till elberedskap.

Näringsutskottets förslag är 1,2 miljarder kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller anslagen till infrastruktur för elektrifierade transporter, till energiteknik och till insatser för energieffektivisering.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 21

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 21 Energi enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 21 punkt 4 och motionerna

2021/22:3958 av Arman Teimouri m.fl. (L),

2021/22:4011 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2021/22:4136 av Rickard Nordin m.fl. (C) samt

avslår motionerna

2021/22:3190 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3921 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2021/22:4011 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2-4 och

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som utskottet föreslår i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

c) Godkännande av investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen godkänner investeringsplanen för elförsörjning för 2022-2024 som en riktlinje för Affärsverket svenska kraftnäts investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

d) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget under 2022 för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 21 punkt 1.