Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 9 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 8 december 2021

Utskottets förslag

Cirka 12,8 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)

Totalt cirka 12,8 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar går till Skatteverket, cirka 8 miljarder kronor. Cirka 2,4 miljarder kronor går till Tullverket och cirka 2 miljarder till Kronofogdemyndigheten.

Skatteutskottets förslag är 100 miljoner kronor större än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringen gäller anslaget till Tullverket.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motionerna 2021/22:3905, 2021/22:4116 yrkandena 1-3 samt 2021/22:4202 yrkande 1. Detta innebär att anslagen för utgiftsområde 3 anvisas till en nivå som är 100 miljoner kronor högre än regeringens förslag. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-11

Cirka 12,8 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)

Totalt cirka 12,8 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar går till Skatteverket, cirka 8 miljarder kronor. Cirka 2,4 miljarder kronor går till Tullverket och cirka 2 miljarder till Kronofogdemyndigheten.

Skatteutskottets förslag är 100 miljoner kronor större än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringen gäller anslaget till Tullverket.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 3

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och motionerna

2021/22:3905 av Eric Westroth m.fl. (SD),

2021/22:4116 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1-3 och

2021/22:4202 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:3274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3941 av Gulan Avci m.fl. (L) och

2021/22:4142 av Per Åsling m.fl. (C).

2. Kronofogdemyndighetens befogenheter och verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3635 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M)

3. Tullens befogenheter och verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:290 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4, 7 och 8,

2021/22:1936 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2188 av Pål Jonson (M),

2021/22:2386 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 10,

2021/22:2510 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 5, 7 och 9,

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 5,

2021/22:3636 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 5 och 6,

2021/22:3860 av Niklas Karlsson m.fl. (S),

2021/22:3954 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 49 och 50,

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 35,

2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13,

2021/22:4190 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 54 och

2021/22:4202 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

4. Utrustning och säkerhet för Tullverkets personal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:290 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 6 och 9,

2021/22:996 av Richard Jomshof (SD),

2021/22:1353 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2510 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6,

2021/22:3252 av John Widegren (M) och

2021/22:3636 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

5. Åtgärder mot utförsel av stöldgods

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:290 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2021/22:368 av Jörgen Grubb (SD),

2021/22:690 av Mats Nordberg (SD) yrkande 1,

2021/22:1966 av Lars Jilmstad (M),

2021/22:2185 av Pål Jonson (M),

2021/22:2386 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11,

2021/22:2452 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2021/22:2510 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8,

2021/22:2632 av Maria Stockhaus (M),

2021/22:2856 av Betty Malmberg (M) yrkandena 4 och 5 samt

2021/22:4190 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

6. Betalning av tull och importskatter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2493 av Alexandra Anstrell (M) och

2021/22:3954 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 52 och 53.

Reservation 11 (SD)