Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 9 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 8 december 2021

Utskottets förslag

Cirka 77 miljarder till kommunikationer (TU1)

Totalt cirka 77 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kommunikationer. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Mest pengar, drygt 31,9 miljarder kronor, går till utveckling av statens transportinfrastruktur, exempelvis järnvägar. Drygt 30,4 miljarder kronor går till att underhålla och upprätthålla den befintliga transportinfrastrukturen.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om exempelvis ekonomiska bemyndiganden, investeringsplaner och ekonomiska mål. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-18, 2021-10-28

Cirka 77 miljarder till kommunikationer (TU1)

Totalt cirka 77 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kommunikationer. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Mest pengar, drygt 31,9 miljarder kronor, går till utveckling av statens transportinfrastruktur, exempelvis järnvägar. Drygt 30,4 miljarder kronor går till att underhålla och upprätthålla den befintliga transportinfrastrukturen.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om exempelvis ekonomiska bemyndiganden, investeringsplaner och ekonomiska mål. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2022 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 22 punkt 9 och avslår motionerna

2021/22:3189 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3195 av Jessica Thunander m.fl. (V) yrkande 14,

2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 61,

2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1, 23, 40, 57, 77 och 78,

2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2021/22:3957 av Helena Gellerman m.fl. (L),

2021/22:4052 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1-7,

2021/22:4135 av Anders Åkesson m.fl. (C) och

2021/22:4219 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 15.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2022 ta upp lån i Riksgäldskontoret för vissa infrastrukturprojekt som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 57 926 000 000 kronor,
2. för 2022 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Transportstyrelsens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 600 000 000 kronor,
3. under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 22 punkterna 1, 2 och 10.

c) Godkännande av investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2022-2024 som en riktlinje för Luftfartsverkets investeringar och investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2022-2024 som en riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 22 punkterna 5 och 8.

d) Övriga bemyndiganden och godkännande av ekonomiska mål
Riksdagen
1. godkänner att de ekonomiska målen för Sjöfartsverket inte ska gälla under perioden 2022-2024,
2. bemyndigar regeringen att för 2022 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Sjöfartsverkets ekonomiska resultat,
3. godkänner att de ekonomiska målen för Luftfartsverket inte ska gälla under perioden 2022-2024,
4. bemyndigar regeringen att för 2022 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar samt besluta om utdelning och skattemotsvarighet vad avser Luftfartsverkets ekonomiska resultat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 22 punkterna 3, 4, 6 och 7.