Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 7 december 2021

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-29, 2021-11-25, 2021-11-16, 2021-11-11, 2021-10-28, 2021-10-21

Förslagspunkter

1. Regeringens resultatredovisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3773 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15,

2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 5 och

2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15.

2. Statens budget inom utgiftsområde 7

Utskottets förslag: a) Biståndsramen för 2022
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2022 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2022 beräknat enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna

2021/22:2586 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 4 och 6,

2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 17,

2021/22:3773 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6,

2021/22:3776 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 53 och

2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

b) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt regeringens och Riksrevisionens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna

2021/22:921 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 29,

2021/22:2586 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 2, 5 och 9,

2021/22:3188 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 10,

2021/22:3773 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2021/22:3776 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 52,

2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 1 och 9,

2021/22:3901 av Björn Söder m.fl. (SD),

2021/22:3945 av Joar Forssell m.fl. (L),

2021/22:4146 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) och

2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2022 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 18 000 000 000 kronor.
2. under 2022 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott till Swedfund International AB på högst 1 200 000 000 kronor.
3.  under 2022 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 7 punkterna 2, 3 och 5 samt avslår motion

2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19.

3. OECD-Dacs regelverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:921 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 35 och 38,

2021/22:2586 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 44,

2021/22:3773 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 16 och

2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 1 (V)