Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2021

Nästa händelse: Justering 7 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-10-26