Åldersgräns för kosmetiska solarier

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Solariesolning för personer under 18 år förbjuds (FöU9)

Barn och tonåringar får inte sola solarium

Personer som är under 18 år
får inte sola solarium
på en solarie-salong.

Det har riksdagen bestämt.
Att sola kan ge hud-cancer och
barn är extra känsliga.
Därför vill inte riksdagen
att barn ska sola solarium.

Den som äger solarie-salongen
kan straffas om en person
under 18 år solar solarium där.

Men personer under 18 år får
fortfarande sola hemma.
De får också sola solarium
om det hjälper för att bli frisk
från en sjukdom.

 

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. Riksdagen tycker därför att förändringen är ett viktigt steg för att minska det mänskliga lidande och de samhällskostnader som hudcancer ger upphov till.

Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det sker privat, till exempel hemma.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Med en mindre lagteknisk justering bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2017-02-16, 2017-02-02

Solariesolning för personer under 18 år förbjuds (FöU9)

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för strålning. Försvarsutskottet tycker därför att förändringen är ett viktigt steg för att minska det mänskliga lidande och de samhällskostnader som hudcancer ger upphov till.

Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det sker privat, till exempel hemma.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3576 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3583 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, L)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 11
SD 0 0 41 6
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 150 106 42 51


2. Åldersgräns för kosmetiska solarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220) med den ändringen att 32 § första stycket ska lyda enligt följande: "Tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas."
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:55.

3. Illegal användning av starka laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:118 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 12
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 256 42 0 51


4. Samordningsansvaret för radonfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2700 av Lars Eriksson (S) och

2016/17:3073 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2.

5. Radiofrekvent strålning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2789 av Emanuel Öz (S).

6. Vagabonderande strömmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1303 av Jan Lindholm (MP).