Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2021

Beslut

Krav på svenskkunskaper i äldreomsorgen (SoU9)

Regeringen bör se över vilka kunskapskrav i svenska språket som ska gälla för personalen inom äldreomsorgen. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Beslutet om tillkännagivande fattades i samband med att riksdagen behandlade cirka 210 förslag om äldreomsorgen i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ett om personalkontinuitet inom äldreomsorgen och ett om kunskapskrav i det svenska språket. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 14 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-12-17, 2021-01-14, 2021-02-02

Bättre personalkontinuitet och krav på svenskkunskaper i äldreomsorgen (SoU9)

Regeringen bör verka för att personalkontinuiteten ska förbättras inom äldreomsorgen, samt se över vilka kunskapskrav i svenska språket som ska gälla för personalen. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Förslagen till tillkännagivanden väcktes i samband med att socialutskottet behandlade cirka 210 förslag om äldreomsorgen i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.