Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2022

Beslut

Fem uppmaningar till regeringen om äldrefrågor (SoU13)

Riksdagen har behandlat cirka 280 förslag i motioner om äldrefrågor från den allmänna motionstiden 2021. I samband med detta riktade riksdagen fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör:

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell strategi för demens och andra kognitiva sjukdomar
  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
  • se över hur det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland äldre kan stärkas
  • se över hur det fallpreventiva arbetet kan stärkas
  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram underlag till en nollvision när det gäller undernäring bland äldre.

Riksdagen sa nej till de övriga förslagen i motionerna, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår fem tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör bl.a. en demensstrategi, ofrivillig ensamhet, våld i nära relationer bland äldre, fallprevention och undernäring. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-15, 2022-03-03

Fem uppmaningar till regeringen om äldrefrågor (SoU13)

Socialutskottet har behandlat cirka 280 förslag i motioner om äldrefrågor från den allmänna motionstiden 2021. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen beslutar att rikta fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör:

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell strategi för demens och andra kognitiva sjukdomar
  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
  • se över hur det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland äldre kan stärkas
  • se över hur det fallpreventiva arbetet kan stärkas
  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram underlag till en nollvision när det gäller undernäring bland äldre.

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att säga nej till de övriga förslagen i motionerna, främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.