Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2021

Beslut

Fler insatser krävs för ökad tillgänglighet till naloxonläkemedel mot överdos (SoU20)

Riksdagen anser att fler insatser krävs för att öka tillgängligheten i hela landet till så kallade naloxonläkemedel mot opioidöverdoser. Naloxon är ett motgift som används för att häva överdoser av opioider som heroin eller metadon. Vidare bör användandet av naloxonläkemedel följas upp på statlig nivå. Riksdagen anser också att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser. Regeringen bör enligt riksdagen ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av cirka 120 förslag i motioner om frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om ökad tillgänglighet till naloxonläkemedel. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25, 2021-03-18

Fler insatser krävs för ökad tillgänglighet till naloxonläkemedel mot överdos (SoU20)

Socialutskottet anser att fler insatser krävs för att öka tillgängligheten i hela landet till så kallade naloxonläkemedel mot opioidöverdoser. Naloxon är ett motgift som används för att häva överdoser av opioider som heroin eller metadon. Vidare bör användandet av naloxonläkemedel följas upp på statlig nivå. Utskottet anser också att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser. Regeringen bör enligt utskottet ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta. Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av cirka 120 förslag i motioner om frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel från allmänna motionstiden 2020. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.