Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Regeringen bör utvärdera alkoholpolitiken och i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera narkotikadödligheten (SoU10)

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken. Uppmaningarna handlar om att regeringen bör

  • göra en bred utvärdering av alkoholpolitiken
  • i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera utfallet av de internationella insatser som gjorts för att minska narkotikadödligheten
  • se över frågan om serveringstillstånd i alkohollagen i syfte att skapa ett enklare och mindre godtyckligt regelverk.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om bland annat alkohol- och narkotikapolitiken. Riksdagen sa nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om en utvärdering av alkoholpolitiken och om den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-14, 2022-01-13, 2022-01-27, 2022-02-01

Regeringen bör utvärdera alkoholpolitiken och i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken analysera narkotikadödligheten (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen beslutar att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om alkohol- och narkotikapolitiken.

Den ena uppmaningen gäller att regeringen bör göra en bred utvärdering av alkoholpolitiken. Den andra uppmaningen handlar om att regeringen i den kommande utvärderingen av narkotikapolitiken bör analysera utfallet av de internationella insatser som gjorts för att minska narkotikadödligheten.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att utskottet behandlade cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om bland annat alkohol- och narkotikapolitiken. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.