Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Regeringen bör skynda på tonnageskatt på fartyg (SkU11)

Riksdagen gjorde ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet med en tonnageskatt på fartyg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens tonnagevolym. Tonnaget anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Riksdagen gav våren 2004 regeringen i uppdrag att utreda frågan (se 2003/04:SKU21 ). Utredningen har lämnat sitt förslag, och regeringen arbetar nu med förslaget. Riksdagen bedömer att frågan är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige, inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg i brist på besked. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om främst beskattning av företag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2006/07:T241 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-07
Trycklov: 2007-03-07
Reservationer 17
Betänkande 2006/07:SkU11

Regeringen bör skynda på tonnageskatt på fartyg (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet med en tonnageskatt på fartyg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens tonnagevolym. Tonnaget anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Riksdagen gav våren 2004 regeringen i uppdrag att utreda frågan (se 2003/04:SKU21). Utredningen har lämnat sitt förslag, och regeringen arbetar nu med förslaget. Utskottet bedömer att frågan är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige, inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg i brist på besked. Skatteutskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om främst beskattning av företag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-14
4

Beslut

Beslut: 2007-03-15
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi223 yrkande 26, 2006/07:Sk248, 2006/07:Sk268, 2006/07:Sk269, 2006/07:Sk278 yrkande 1, 2006/07:Sk287 och 2006/07:Sk297.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m780019
c25004
fp20008
kd17007
v00184
mp00163
Totalt140993476

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950332
m750022
c24005
fp20008
kd17007
v01804
mp00163
Totalt231181981

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Införande av tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att regeringen ska påskynda beredningen och återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning om tonnageskatt för sjöfartsnäringen.
Därmed bifaller riksdagen motion 2006/07:T241 yrkande 4.

3. Utvidgade reserveringsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk241 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C319 yrkande 11 och 2006/07:MJ390 yrkande 35.

Reservation 4 (v)

4. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk251 och 2006/07:Sk267.

Reservation 5 (v)

5. Ideella föreningar och stiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk285, 2006/07:Sk291, 2006/07:Sk298 och 2006/07:Sk307.

Reservation 6 (s, mp)

6. Vissa kontantbranscher, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk205, 2006/07:Sk252, 2006/07:Sk270 och 2006/07:Ju254 yrkande 2.

Reservation 7 (v)

7. Entreprenadavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk201.

8. Uppskov med beskattning av fysiska personers kapitalvinster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk290, 2006/07:Sk299 och 2006/07:Sk314.

9. Enskild näringsidkares personliga friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk231 och 2006/07:Sk266 yrkande 2.

10. Yrkesfiskaravdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ268 yrkande 4.

11. Ombyggnader för ökad tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 9.

Reservation 8 (v)

12. Sponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk222 och 2006/07:Sk302.

Reservation 9 (s, v)

13. Konstinköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk272.

14. Mangårdsbyggnader på lantbruk, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk202 och 2006/07:Sk250.

15. Kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C318 yrkande 6.

Reservation 10 (v)

16. Fastighetsskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk257, 2006/07:Sk278 yrkande 4, 2006/07:Sk296, 2006/07:Sk316 i denna del, 2006/07:C319 yrkandena 9 och 10, 2006/07:C360 yrkandena 14 och 30, 2006/07:MJ266 yrkande 40, 2006/07:N220 yrkande 6 och 2006/07:N296 yrkandena 4 och 15.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m780019
c25004
fp20008
kd17007
v00184
mp00163
Totalt140993476

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m780019
c25004
fp20008
kd17007
v00184
mp01603
Totalt237161878

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk255.

Reservation 14 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m770020
c25004
fp20008
kd17007
v01804
mp16003
Totalt155117077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Förmögenhetsskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk244 yrkande 1, 2006/07:Sk261, 2006/07:Sk282, 2006/07:Sk313, 2006/07:Sk316 i denna del och 2006/07:Sk318.

Reservation 15 (s)
Reservation 16 (v)
Reservation 17 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m780019
c25004
fp20008
kd17007
v00184
mp00163
Totalt140993476

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag