Allmänna motioner om taxering, skattebetalning ochfolkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2003

Beslut

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om taxering, skattebetalning och folkbokföring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om taxering, skattebetalning och folkbokföring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.