Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2022

Beslut

Ja till nya betygssystem i skolorna (UbU7)

Ett betyg i varje ämne på gymnasiet

Elever som går på gymnasiet
får flera betyg i varje ämne.

Det ska ändras.

I gymnasiet ska eleverna
bara få ett betyg i varje ämne.

Det ska inte längre finnas
kurser på gymnasiet.

Det har riksdagen bestämt.

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om en rad ändringar i skollagen. Ändringarna syftar till att betygssättningen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling.

Ämnesbetyg ska ges istället för kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det inte längre finnas kurser. Utbildningen inom varje ämne ska istället ges i form av en eller flera nivåer. Betyg ska sättas i ett ämne efter varje avslutad nivå. När ett godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska det betyget ersätta betyg som har satts på de lägre nivåerna.

En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Denna princip ska gälla betygssättning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Ändringarna i skollagen som handlar om den nya principen för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer börjar gälla den 1 juli 2022 och tillämpas från och med samma datum. De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas börjar gälla den 15 juli 2022 och ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen. Bifall till motionerna 2021/22:4271 yrkande 4 och 2021/22:4275 yrkande 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-18, 2021-12-09

Ja till nya betygssystem i skolorna (UbU7)

Regeringen har föreslagit en rad ändringar i skollagen som syftar till att betygssättningen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling.

Regeringen föreslår att ämnesbetyg ska ges istället för kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det enligt förslaget inte längre finnas kurser. Utbildningen inom varje ämne ska istället ges i form av en eller flera nivåer. Betyg ska sättas i ett ämne efter varje avslutad nivå. När ett godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska det betyget ersätta betyg som har satts på de lägre nivåerna.

En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Denna princip ska gälla betygssättning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Ändringarna i skollagen som handlar om den nya principen för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer ska börja gälla den 1 juli 2022 och tillämpas från och med samma datum. De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas föreslås börja gälla den 15 juli 2022 och ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att de nationella proven snarast ska genomföras digitalt, och rättas och bedömas externt av lämplig skolmyndighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.