Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket

Trafikutskottets bet 2008/09:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2008

Beslut

Enheter vid Vägverket och Banverket bolagiseras (TU4)

Vägverkets enhet Vägverket Produktion ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet. Även Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Det nybildade bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, huvudsakligen inom området trafik och transporter. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009. De aktuella verksamheterna drivs redan under bolagslika former och i stora delar i konkurrens. Riksdagen anser att en bolagisering skapar förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-11-13
Betänkande publicerat: 2008-11-18
Trycklov: 2008-11-18
Reservationer 1
bet 2008/09:TU4

Enheter vid Vägverket och Banverket bolagiseras (TU4)

Vägverkets enhet Vägverket Produktion ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Bolaget ska syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet. Även Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering ombildas till ett statligt helägt aktiebolag. Det nybildade bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, huvudsakligen inom området trafik och transporter. Bolagiseringarna beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2009.

De aktuella verksamheterna drivs redan under bolagslika former och i stora delar i konkurrens. Trafikutskottet anser att en bolagisering skapar förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-27
4

Beslut

Beslut: 2008-11-27
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 7,
2008/09:T1 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) och
2008/09:T2 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s298030
m820015
c190010
fp170011
kd17007
v01804
mp01603
Totalt137132080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
1. att verksamheten vid Vägverkets enhet Vägverket Produktion överförs till ett av staten helägt aktiebolag,
2. att verksamheterna vid Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering överförs till ett av staten helägt aktiebolag,
3. riktlinjerna för överföringen av tillgångar och skulder från staten till de nya bolagen
och bemyndigar regeringen att genomföra överföringen av verksamheterna vid Vägverkets enheter Vägverket Produktion och Vägverket Konsult samt verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Projektering till aktiebolagsform i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:23 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2007/08:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (båda m),
2007/08:T432 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (båda m) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:T437 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé (båda m) yrkandena 1 och 2.

3. Vägverket Färjerederiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T335 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (båda m).