Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2000

Beslut

SJ ombildas till bolag (TU11)

Verksamheten i SJ ändras från affärsverk till ett eller flera aktiebolag. Affärsverksformen kännetecknas av vissa generella begränsningar som innebär att beslutsfattandet blir komplicerat och långdraget. Med aktiebolagsformen får SJ samma institutionella förutsättningar att konkurrera som de privata operatörerna. Vidare ändras villkoren för att bedriva trafik på statens spåranläggningar. Syftet är bl.a. att stärka ställningen för den interregionala persontrafik som staten upphandlar av andra aktörer än SJ. Samverkande trafikhuvudmän som bedriver trafik i angränsande län ska av administrativa skäl kunna få gemensam trafikeringsrätt. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att åstadkomma ett effektivt påföljdssystem även för utländska fordonsförare. Bakgrunden är att en svensk åkare kan få sitt fordon beslagtaget och tvingas betala böter utomlands för en förseelse, medan en utländsk åkare som gör sig skyldig till motsvarande förseelse i Sverige inte drabbas av liknande påföljd. (Se även 1997/98:JuU24 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

SJ ombildas till bolag (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att verksamheten i SJ ändras från affärsverk till ett eller flera aktiebolag. Affärsverksformen kännetecknas av vissa generella begränsningar som innebär att beslutsfattandet blir komplicerat och långdraget. Med aktiebolagsformen får SJ samma institutionella förutsättningar att konkurrera som de privata operatörerna. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändringar i villkoren för att bedriva trafik på statens spåranläggningar. Syftet är bl.a. att stärka ställningen för den interregionala persontrafik som staten upphandlar av andra aktörer än SJ. Samverkande trafikhuvudmän som bedriver trafik i angränsande län ska av administrativa skäl kunna få gemensam trafikeringsrätt. Regeringen redogör också för ett handlingsprogram som syftar till att stärka den svenska åkerinäringens konkurrensförutsättningar. Utskottet föreslår att regeringen får i uppdrag att, så snabbt som möjligt, vidta åtgärder för att åstadkomma ett effektivt påföljdssystem även för utländska fordonsförare. Bakgrunden är att en svensk åkare kan få sitt fordon beslagtaget och tvingas betala böter utomlands för en förseelse, medan en utländsk åkare som gör sig skyldig till motsvarande förseelse i Sverige inte drabbas av liknande påföljd. (Se även 1997/98:JuU24.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.