Ändrade bestämmelser om anslagsavräkning

Finansutskottets bet 2008/09:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Bestämmelserna om anslagsavräkning ändras (FiU15)

Grunden för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter ändras från den 1 januari 2009. Det innebär att myndigheternas förvaltningsutgifter från och med budgetåret 2009 ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig och inte längre det budgetår till vilket utgiften hänför sig. Undantaget är förvaltningsutgifter för universitet och högskolor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med tillägget att de nya bestämmelserna även ska gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier ska dock undantas från bestämmelsen om kostnadsmässig anslagsavräkning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och utskottets initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-28
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-05
Trycklov: 2008-11-05
bet 2008/09:FiU15

Bestämmelserna om anslagsavräkning ändras (FiU15)

Grunden för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter ändras från den 1 januari 2009. Det innebär att myndigheternas förvaltningsutgifter från och med budgetåret 2009 ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig och inte längre det budgetår till vilket utgiften hänför sig. Undantaget är förvaltningsutgifter för universitet och högskolor.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men föreslår att de nya bestämmelserna även ska gälla för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Utskottet föreslår dock att avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier ska undantas från bestämmelsen om kostnadsmässig anslagsavräkning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergång till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar om ändrad grund för anslagsavräkning av myndigheternas förvaltningsutgifter i enlighet med vad regeringen föreslår (prop. 2008/09:1, finansplanen, avsnitt 10.4.2).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 Finansplanen punkt 17.

2. Ändring av lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

3. Riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier ska redovisas mot anslag på utgiftsmässig grund efter det att ändringen av 6 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen trätt i kraft.