Konstitutionsutskottets betänkande

2019/20:KU25

Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser

Sammanfattning

Utskottet föreslår att den nämnd som ska pröva frågor om övergångs­restriktioner för bl.a. riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska benämnas Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares över­gångsrestriktioner. Utskottet föreslår därför att de bestämmelser i lag som inne­håller nämndens namn ändras.

Utskottet föreslår även vissa rättelser i form av följdändringar i riksdags­ordningen och i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av de ändringar i en framställning avseende Riksrevisionens ledningsstruktur som riksdagen beslutat om på utskottets förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Utskottet förordar att förslaget till lag om ändring i riksdagsordningens huvudbestämmelser beslutas enligt 8 kap. 17§ första stycket andra meningen regeringsformen. Enligt denna bestämmelse kan riksdagen anta huvud­bestämmelser i riksdagsordningen genom endast ett beslut, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för beslutet.

Behandlade förslag

Utskottet lägger på eget initiativ fram förslagen till lagändringar.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Nytt namn på Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Vissa rättelser

Bilaga
Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Riksdagsordningens huvudbestämmelser

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag omändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelser.

2.

Övriga lagförslag

Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till

1. lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser,

2. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,

3. lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

5. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,

6. lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet,

7. lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner,

8. lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter,

9. lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet.

Stockholm den 1 september 2020

På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Hans Ekström (S), Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Modig (C), Mia Sydow Mölleby (V), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Tina Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Camilla Hansén (MP) och Erik Ottoson (M).

Redogörelse för ärendet

Våren 2020 behandlade utskottet en framställning från riksdagsstyrelsen, Avgångvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören (framst. 2019/20:RS7, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316–317). I utskottets bered­ning av framställningen inhämtade utskottet yttrande från Lagrådet. Lagrådet väckte frågan om Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner borde ges en benämning som bättre speglar nämndens funktion efter att dess uppdrag vidgats till att även omfatta övergångs­restriktioner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören. Utskottet gav Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner tillfälle att yttra sig över en promemoria med förslag om att ändra nämndens namn till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner. Nämnden inkom med yttrande den 6 maj 2020 (dnr. 18362019/20). Utskottet behandlade inte frågan i betänkandet.

Våren 2020 behandlade utskottet även en framställning från riksdags­styrelsen, Riksrevisionens ledningsstruktur (framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:160–162). Vissa följdändringar har upp­märksammats som borde ha behandlats i samband med det ärendet.

Utskottets överväganden

Nytt namn Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till de lagändringar som behövs i riksdagsordningen m.fl. lagar för att ändra namnden nämnd som har till uppgift att pröva övergångsrestriktioner för bl.a. riksrevisorn, till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings­havares övergångsrestriktioner.

Bakgrund

Våren 2020 behandlade utskottet riksdagsstyrelsens framställning Avgångs­villkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören (framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316–317). Lagändringarna, med ikraft­trädande den 1 augusti 2020, innebär krav på prövning av restriktioner för en riksrevisor och en riksrevisionsdirektör vid övergång till annan verksamhet, såväl statlig som privat. Liksom för statsråd och statssekreterare kan två olika former av restriktioner meddelas, karens eller ämnesrestriktion. Frågor om övergångsrestriktioner ska prövas av Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

I riksdagsstyrelsens framställning föreslogs inte någon ändring av namnet för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner. Inte heller den utredning som föregick framställningen ansåg det motiverat att ändra nämndens namn till följd av den tillkommande uppgiften. Det har framhållits att det torde bli ytterst ovanligt att en prövning av eventuella restriktioner för en riksrevisor aktualiseras.

I det nyss nämnda ärendet remitterades riksdagsstyrelsens förslag till Lag­rådet. Lagrådet framförde, såvitt nu är av intresse, att det enligt dess mening fanns anledning att ytterligare överväga en ny benämning på den nämnd som regleras i lagen med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner, och därmed också en ny rubrik på lagen. En riksrevisor eller en riksrevisionsdirektör är en befattningshavare av ett annat slag än ett statsråd eller en statssekreterare. Vissa lagbestämmelser där nämnden omnämns skulle, anförde Lagrådet, bli tydligare om nämndens behörighet avspeglades bättre i nämndens namn. Detta talar för att nämnden bör benämnas exempelvis Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner fick i utskottets tidigare ärende tillfälle att yttra sig över en promemoria med förslag om att ändra nämndens namn till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner. Nämnden förklarade sig dela Lagrådets bedömning att det finns skäl att ändra dess formella namn så att det, efter den aktuella utvidgningen av uppdraget, bättre speglar nämndens funktion. Nämnden hade ingen invänd­ning mot Lagrådets namnförslag.

Utskottet angav i sitt ställningstagande att frågan om nämndens benämning skulle behandlas i ett annat ärende (bet. 2019/20:KU8 s. 12).

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer i Lagrådets och nämndens bedömning att det finns skäl att ändra nämndens namn så att det bättre speglar dess behörighet. Utskottet anser att nämnden fortsättningsvis ska benämnas Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner samt föreslår med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen de lagändringar som krävs för att genomföra namnbytet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Utskottet förordar att förslaget till lag om ändring i riksdagsordningens huvudbestämmelser beslutas enligt 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen.

Vissa rättelser

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar utskottets förslag till följdändringar i riksdags­ordningen och offentlighets- och sekretesslagen

Rättelser med anledning av en ny ledningsstruktur för Riksrevisionen 

Våren 2020 behandlade utskottet riksdagsstyrelsens framställning Riks­revisionens ledningsstruktur (framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:160–162). Därmed ändrades Riksrevisionens ledningsstruktur från en ordning med tre riksrevisorer till en ordning med en enda riksrevisor samt en riksrevisionsdirektör.

Det har uppmärksammats att det finns vissa regleringar i riksdagsordningen där författningstexten alltjämt hänvisar till ”riksrevisorerna” (10 kap. 8 och 9§§, 13 kap. 16§ och tilläggsbestämmelse 13.6.1 samt rubrikerna före 13 kap. 6 § och 13.16.1), som borde ha ändrats i samband med riksdagens beslut om Riksrevisionens ledningsstruktur. Det har även uppmärksammats att rubriken närmast före bestämmelsen i 39kap. 5 c § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, efter den ändring som gjordes, borde lyda Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisor, riksdagsdirektör och riksrevisionsdirektör.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår, med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdags­ordningen, följdändringar i riksdagsordningen och i OSL med anledning av förslagen i framställningen Riksrevisionens ledningsstruktur (framst. 2019/20:RS5) som behandlats av riksdagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Utskottet förordar att förslaget till lag om ändring i riksdagsordningens huvudbestämmelser beslutas enligt 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen.

Bilaga

Utskottets lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 8 och 9 §§, 13 kap. 14 a och 16 §§, tilläggsbestämmelserna 13.14 a.1 och 13.16.1 samt rubrikerna närmast före 13kap. 14 a och 16 §§ och rubrikerna före tilläggsbestämmelserna 13.14 a.1 och 13.16.1 ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

10 kap.

8 §

     En statlig myndighet ska lämna upplysningar och avge yttrande till ett utskott som begär det, om inte annat följer av 7 kap. 17 § tredje stycket. En myndighet som inte lyder under riksdagen får hänskjuta en sådan begäran till regeringen för avgörande.

Regeringens skyldighet enligt denna paragraf att lämna upp­lysningar och avge yttrande till ett utskott är begränsad till dels frågor om arbetet inom Europeiska unionen, dels de av riksrevisorernas gransk­ningsrapporter över effektivitets­revisionen som har överlämnats till regeringen.

Regeringens skyldighet enligt denna paragraf att lämna upp­lysningar och avge yttrande till ett utskott är begränsad till dels frågor om arbetet inom Europeiska unionen, dels de av riksrevisorns och riks­revisionsdirektörens gransknings­rapporter över effektivitetsrevisionen som har överlämnats till regeringen.

9 §

     Ett utskott ska inhämta upp­lysningar eller ett yttrande enligt 4, 7 eller 8 § om minst fem av dess ledamöter begär det vid behandlingen av ett ärende. Om frågan gäller arbetet inom Europeiska unionen eller sådana rapporter från riks­revisorerna som avses i 9 kap. 18 § får en sådan begäran framställas utan samband med behandlingen av ett ärende.

    Ett utskott ska inhämta upp­lysningar eller ett yttrande enligt 4, 7 eller 8 § om minst fem av dess ledamöter begär det vid behandlingen av ett ärende. Om frågan gäller arbetet inom Europeiska unionen eller sådana rapporter från riksrevisorn eller riksrevisions­direktören som avses i 9 kap. 18 § och 13 kap. 5 § får en sådan begäran framställas utan samband med behandlingen av ett ärende.

Om minst fem av ledamöterna i ett utskott begär det, ska ett utskott som fått tillfälle att yttra sig till ett annat utskott, enligt 7 §, avge ett yttrande.

Utskottet får avslå en begäran om upplysningar eller ett yttrande enligt första eller andra stycket, om den har framställts vid behandlingen av ett ärende och utskottet finner att den begärda åtgärden skulle fördröja ärendets behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Utskottet ska i sitt betänkande eller utlåtande redovisa skälen till att en sådan begäran har avslagits. Har en begäran enligt andra stycket avslagits ska utskottet redovisa skälen i sitt protokoll.

13 kap.

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner[1]

14 a §[2]

     Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av riksdagen året före ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

     Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av riksdagen året före ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Minst en av de övriga ledamöterna ska ha varit statsråd, och minst en av dem ska ha varit statssekreterare.

Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner

Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner[3]

Tilläggsbestämmelse 13.14 a.1[4]

     Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner.

     Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

16 §

     Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna består av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

     Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn består av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Om en ledamot av sjukdom eller annan orsak blir förhindrad att utföra sitt uppdrag, väljer riksdagen en person i hans eller hennes ställe så länge hindret varar.

Beredning av val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Beredning av val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

Tilläggsbestämmelse 13.16.1

     Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

     Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


2. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Härigenom föreskrivs att 1 a § lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

1 a §

     Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande:118

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:52

3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän

och riksrevisorn

Ordförande:75

Ledamot:50

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande:72

Ledamot:50

5. Nämnden för prövning av statsråds och

statssekreterares övergångsrestriktioner

Ordförande:90

Ledamot:70

6. Partibidragsnämnden

Ordförande:70

Ledamot:45


Utskottets förslag

1 a §[5]

     Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

Ordförande:118

2. Riksdagens överklagandenämnd

Ordförande:52

3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän

och riksrevisorn

Ordförande:75

Ledamot:50

4. Statsrådsarvodesnämnden

Ordförande:72

Ledamot:50

5. Nämnden för prövning av statsråds och vissa

andra befattningshavares övergångsrestriktioner

Ordförande:90

Ledamot:70

6. Partibidragsnämnden

Ordförande:70

Ledamot:45

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


3. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 §[6]

      Denna lag gäller överklagande av beslut av

      a) Riksdagsförvaltningen

b) Riksbanken

c) Riksdagens ombudsmän

d) Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande av beslut av

a)       Riksdagens arvodesnämnd

b)       Statsrådsarvodesnämnden

c)       Nämnden för prövning av statsråds och stats­sekreterares övergångs­restriktioner

c)       Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares över­gångsrestriktioner

d)       Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

e)       Riksdagens överklagandenämnd

f)        Valprövningsnämnden

g)       Riksdagens ansvarsnämnd och

h)       Partibidragsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


4. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att rubriken närmast före 39 kap. 5 c §[7] offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska lyda ”Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisor, riksdagsdirektör och riksrevisionsdirektör”.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


5. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 §[8]

     Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska

1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdags­ledamöterna och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämnd­myndigheter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,

b. Riksdagens arvodesnämnd,

c. Statsrådsarvodesnämnden,

d. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över­gångsrestriktioner,

d. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner,

e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,

f. Riksdagens överklagandenämnd,

g. Valprövningsnämnden, och

h. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


6. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Härigenom föreskrivs att 3, 4, 7, 8 och 11 §§ lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

3 §

     Innan en person som omfattas av denna lag börjar ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablerar närings­verksamhet, ska personen anmäla detta till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Detta gäller dock inte sådana uppdrag som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) eller partipolitiska uppdrag.

     Innan en person som omfattas av denna lag börjar ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablerar närings­verksamhet, ska personen anmäla detta till Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings­havares övergångsrestriktioner. Detta gäller dock inte sådana uppdrag som avses i 4 kap. 1§ kommunal­lagen (2017:725) eller partipolitiska uppdrag.

Anmälningsskyldigheten gäller ett uppdrag, en anställning eller en näringsverksamhet som ska påbörjas eller etableras inom tolv månader efter det att statsrådet eller statssekreteraren avslutat sitt uppdrag eller sin anställning. Om det under den angivna perioden sker en betydande förändring av innehållet i uppdraget, anställningen eller näringsverksamheten, ska en ny anmälan göras.

Ytterligare bestämmelser om nämnden finns i riksdagsordningen och i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

Ytterligare bestämmelser om nämnden finns i riksdagsordningen och i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner.

4 §

     Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller statssekreterare och som avser att efter avslutat uppdrag som statsråd eller anställning som statssekreterare börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablera närings­verksamhet, meddela en övergångs­restriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Karens och ämnes­restriktion får kombineras.

     Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner får för en person som är eller har varit statsråd eller statssekreterare och som avser att efter avslutat uppdrag som statsråd eller anställning som statssekreterare börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, eller etablera närings­verksamhet, meddela en övergångs­restriktion i form av karens eller ämnesrestriktion. Karens och ämnes­restriktion får kombineras.

Med karens avses i denna lag att en person inte får påbörja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet, etablera närings­verksamhet eller ha kontakter av annat än praktisk natur med den framtida uppdragsgivaren eller arbetsgivaren.

Med ämnesrestriktion avses i denna lag att en person inom ramen för ett nytt uppdrag, en ny anställning eller en ny näringsverksamhet, inte får befatta sig med vissa särskilt angivna frågor eller områden.

7 §

     Anmälan enligt 3 § ska göras på det sätt som Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över­gångsrestriktioner bestämmer.

     Anmälan enligt 3 § ska göras på det sätt som Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner bestämmer.

Anmälaren ska lämna de uppgifter till nämnden som denna behöver för sin prövning.

Nämnden har rätt att hämta in uppgifter även från någon annan än anmälaren. Dessförinnan ska dock anmälaren ges möjlighet att själv komplettera sin anmälan med de efterfrågade uppgifterna.

8 §

     Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över­gångs­restriktioner ska inom tre veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till nämnden pröva om det finns skäl att meddela en övergångs­restriktion enligt 4 §.

     Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings­havares övergångsrestriktioner ska inom tre veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till nämnden pröva om det finns skäl att meddela en övergångs­restriktion enligt 4 §.

Om nämnden meddelar en övergångsrestriktion ska nämnden även besluta om ersättning enligt 10 §.

11 §

     Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över­gångsrestriktioner ska ompröva ett beslut som fattats enligt denna lag på begäran av den person som beslutet avser. Omprövningen ska ske inom tre veckor från det att en fullständig anmälan med begäran om omprövning har kommit in.

     Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattnings­havares övergångsrestriktioner ska ompröva ett beslut som fattats enligt denna lag på begäran av den person som beslutet avser. Omprövningen ska ske inom tre veckor från det att en fullständig anmälan med begäran om omprövning har kommit in.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


7. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner samt 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner

Lag med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares över­gångsrestriktioner

1 §[9]

     Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs­restriktioner finns i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

     Bestämmelser om uppgifter för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner finns i lagen (2018:676) om restriktioner vid stats­råds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

     Bestämmelser om uppgifter för nämnden finns även i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet.    

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


8. Förslag till lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 §[10]

Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndigheter under riksdagen:

1. Riksdagsförvaltningen,

2. Riksbanken,

3. Riksdagens ombudsmän,

4. Riksrevisionen,

5. Partibidragsnämnden,

6. Riksdagens arvodesnämnd,

7. Statsrådsarvodesnämnden,

8. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner,

8. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner,

9. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,

10. Riksdagens överklagandenämnd,

11. Valprövningsnämnden, och

12. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


9. Förslag till lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

     Om Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares över­gångsrestriktioner meddelar en tidigare riksrevisor eller en tidigare riksrevisionsdirektör en övergångs­restriktion ska nämnden även besluta om ersättning enligt andra och tredje styckena.

     Om Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångs­restriktioner meddelar en tidigare riksrevisor eller en tidigare riks­revisionsdirektör en övergångs­restriktion ska nämnden även besluta om ersättning enligt andra och tredje styckena.

En tidigare riksrevisor eller en tidigare riksrevisionsdirektör som inte har rätt till inkomstgaranti eller avgångsvederlag har rätt till ersättning under den tid som en övergångsrestriktion gäller, om personen till följd av restriktionen inte kan tillträda det nya uppdraget eller den nya anställningen eller etablera näringsverksamhet under denna tid.

Ersättningens storlek ska motsvara det belopp som personen fick i lön vid avgången. Ersättningen ska minskas i enlighet med vad som gäller för en riksrevisors eller riksrevisionsdirektörs avgångsvederlag.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.


[1] Senaste lydelse 2018:678.

[2] Senaste lydelse 2018:678.

[3] Senaste lydelse 2018:678.

[4] Senaste lydelse 2018:678.

[5] Senaste lydelse 2020:105.

[6] Senaste lydelse 2020:106.

[7] Senaste lydelse 2014:806.

[8] Senaste lydelse 2020:110.

[9] Senaste lydelse 2020:539.

[10] Senaste lydelse 2020:112.