Ändring av viss länsstyrelseverksamhet

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 februari 2012

Beslut

Verksamheter ska kunna koncentreras till färre länsstyrelser (KU2)

Vissa delar av de verksamheter som länsstyrelserna har hand om ska kunna koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Syftet är att nå en högre effektivitet och en mer rationell användning av resurserna. Ett syfte är också att stärka rättssäkerheten.

De verksamheter som regeringen föreslår ska bli koncentrerade finns inom följande ärendegrupper: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn. Regeringen menar att dessa verksamheter ska koncentreras till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Regeringen kommer att besluta om vilka länsstyrelser som är behöriga. Riksdagen beslutade nu om vissa lagändringar, som ska börja gälla den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-01-17
Justering: 2012-01-31
Betänkande publicerat: 2012-02-02
Trycklov: 2012-02-02
bet 2011/12:KU2

Alla beredningar i utskottet

2012-01-17, 2011-12-15

Verksamheter ska kunna koncentreras till färre länsstyrelser (KU2)

Vissa delar av de verksamheter som länsstyrelserna har hand om ska kunna koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Syftet är att nå en högre effektivitet och en mer rationell användning av resurserna. Ett syfte är också att stärka rättssäkerheten.

De verksamheter som regeringen föreslår ska bli koncentrerade finns inom följande ärendegrupper: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn. Regeringen menar att dessa verksamheter ska koncentreras till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Regeringen kommer att besluta om vilka länsstyrelser som är behöriga. Men först måste riksdagen besluta om vissa lagändringar, som ska börja gälla den 1 juli 2012. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-15
4

Beslut

Beslut: 2012-02-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring av viss länsstyrelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
4. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, med den ändringen att det som i regeringens lagförslag tagits in som ett andra stycke i 13 b § i stället ska utgöra sista meningen i denna paragraf.
5. lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211),
6. lag om ändring i lagen (1984:983) om ensamrätt till bärgning,
7. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
8. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
9. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden,
10. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
11. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),
12. lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
13. lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:31 och avslår motion 2011/12:K4.