Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Ändring i skatteavtal med Schweiz (SkU26)

Sedan 1965 finns ett skatteavtal mellan Sverige och Schweiz för att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. Inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har ett projekt bedrivits för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det så kallade BEPS-projektet. Till följd av arbetet i BEPS-projektet föreslår regeringen att det införs nya minimistandarder i skatteavtalet. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse som ska förhindra avtalsmissbruk och ändrade bestämmelser om tvistlösning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen bestämmer när de nya bestämmelserna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-29
bet 2019/20:SkU26

Ändring i skatteavtal med Schweiz (SkU26)

Sedan 1965 finns ett skatteavtal mellan Sverige och Schweiz för att undvika dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. Inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har ett projekt bedrivits för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det så kallade BEPS-projektet. Till följd av arbetet i BEPS-projektet föreslår regeringen att det införs nya minimistandarder i skatteavtalet. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse som ska förhindra avtalsmissbruk och ändrade bestämmelser om tvistlösning.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen bestämmer när de nya bestämmelserna ska börja gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:96.