Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (SkU6)

Riksdagen sa ja till att skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland ska ändras. Skatteavtalet handlar om att undvika dubbelbeskattning på inkomst och ändringarna innebär bland annat att avtalet även ska kunna tillämpas på förmögenhetsskatt.

Ändringarna gäller även begränsning av förmåner i fråga om så kallade offshoreinkomster, dubbel hemvist, utdelning och justering av inkomst- och realisationsvinst. De nya reglerna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Riksdagen beslutade även att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen slutar att gälla den sista april 2019.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-05
bet 2018/19:SkU6

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (SkU6)

Regeringen föreslår ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland. Skatteavtalet handlar om att undvika dubbelbeskattning på inkomst och de föreslagna ändringarna innebär bland annat att avtalet även ska kunna tillämpas på förmögenhetsskatt.

Regeringen föreslår även en begränsning av förmåner i fråga om så kallade offshoreinkomster och ytterligare ändringar handlar om dubbel hemvist, utdelning och justering av inkomst- och realisationsvinst. I förslaget ingår även att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen slutar gälla.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen slutar gälla den sista april 2019. I övrigt börjar de nya reglerna gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 24 maj 2018 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland,
c) antar regeringens förslag till lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen med den ändringen att förordningen ska upphöra att gälla vid utgången av april 2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:11 punkterna 1 och 2 samt bifaller delvis proposition 2018/19:11 punkt 3.