Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (prop. 2003/04:155)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Det kommunala utjämningssystemet ändras (FiU7)

Det kommunala utjämningsystemet ska förnyas. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet för inkomstutjämning kommer att avskaffas och ett nytt bildas genom att dagens utjämningssystem, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag slås samman. Systemet kommer i huvudsak att finansieras av staten. Som tidigare kommer kommuner och landsting med svag ekonomi att få bidrag medan kommuner och landsting med starkare ekonomi måste betala en särskild inkomstutjämningsavgift. Lagändringarna innebär att färre kommuner och endast ett landsting kommer att få betala inkomstutjämningsavgift. Kommuner som får minskade bidrag kommer till viss del att kompenseras genom statliga strukturbidrag och särskilda införandebidrag. Systemet för kostnadsutjämningar mellan kommuner och landsting kommer med vissa ändringar att få vara kvar. Det nya utjämningssystemet innebär också att kommunerna kan komma att få betala en så kallad regleringsavgift om utjämningssystemet kostar mer än vad staten budgeterat. Om systemet kostar mindre än budgeterat så kan kommunerna i stället få regleringsbidrag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-16
Justering: 2004-10-12
Betänkande publicerat: 2004-10-19
Trycklov: 2004-10-19
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:FIU7

Det kommunala utjämningssystemet ändras (FiU7)

Det kommunala utjämningsystemet ska förnyas. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet för inkomstutjämning kommer att avskaffas och ett nytt bildas genom att dagens utjämningssystem, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag slås samman. Systemet kommer i huvudsak att finansieras av staten. Som tidigare kommer kommuner och landsting med svag ekonomi att få bidrag medan kommuner och landsting med starkare ekonomi måste betala en särskild inkomstutjämningsavgift. Lagändringarna innebär att färre kommuner och endast ett landsting kommer att få betala inkomstutjämningsavgift. Kommuner som får minskade bidrag kommer till viss del att kompenseras genom statliga strukturbidrag och särskilda införandebidrag. Systemet för kostnadsutjämningar mellan kommuner och landsting kommer med vissa ändringar att få vara kvar. Det nya utjämningssystemet innebär också att kommunerna kan komma att få betala en så kallad regleringsavgift om utjämningssystemet kostar mer än vad staten budgeterat. Om systemet kostar mindre än budgeterat så kan kommunerna i stället få regleringsbidrag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2005. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-27
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgångspunkter för ett nytt utjämningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om utgångspunkter för ett nytt kommunalt utjämningssystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motionerna
2003/04:Fi33 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 5,
2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 3,
2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1,
2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 1 i denna del,
2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1 och 2 samt
2003/04:Fi47 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (m, kd)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260117
m043012
c00211
fp00426
kd02805
v22008
mp15002
-0000
Totalt163716451

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ett nytt system för inkomstutjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ett nytt system för inkomstutjämning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Fi44 yrkande 2, 2003/04:Fi45 yrkandena 1 i denna del och 2 samt 2003/04:Fi46 yrkandena 3 och 5.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

3. Verksamheter och kostnadsslag i kostnadsutjämningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om vilka verksamheter och kostnadsslag som ska ingå i kostnadsutjämningen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motionerna
2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 3 och 4,
2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 3 och
2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 6.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m004312
c40171
fp00426
kd02805
v22008
mp15002
-0000
Totalt1682810251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Strukturbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett strukturbidrag till kommuner och landsting vid sidan av det ordinarie utjämningssystemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motion 2003/04:Fi44 yrkande 5.

Reservation 10 (fp)

5. Införandebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att särskilda införandebidrag införs för perioden 2005-2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Fi44 yrkande 6, 2003/04:Fi46 yrkande 4 och 2003/04:Fi47 yrkandena 3 och 4.

Reservation 11 (fp)

6. Regleringsbidrag och regleringsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till regleringsbidrag och regleringsavgift avseende kommunsektorn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del.

7. Administration och uppföljning av utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels regeringens förslag beträffande administration av utjämningssystemet, dels vad regeringen förordar beträffande uppföljning av utjämningssystemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del och avslår motion
2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 7.

8. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar med bakgrund av vad som ovan anförts och föreslagits de i bilaga 2 återgivna förslagen till
1. lag om kommunalekonomisk utjämning,
2. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:155 i denna del.