Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (prop. 2003/04:155)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Det kommunala utjämningssystemet ändras (FiU7)

Det kommunala utjämningsystemet ska förnyas. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet för inkomstutjämning kommer att avskaffas och ett nytt bildas genom att dagens utjämningssystem, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag slås samman. Systemet kommer i huvudsak att finansieras av staten. Som tidigare kommer kommuner och landsting med svag ekonomi att få bidrag medan kommuner och landsting med starkare ekonomi måste betala en särskild inkomstutjämningsavgift. Lagändringarna innebär att färre kommuner och endast ett landsting kommer att få betala inkomstutjämningsavgift. Kommuner som får minskade bidrag kommer till viss del att kompenseras genom statliga strukturbidrag och särskilda införandebidrag. Systemet för kostnadsutjämningar mellan kommuner och landsting kommer med vissa ändringar att få vara kvar. Det nya utjämningssystemet innebär också att kommunerna kan komma att få betala en så kallad regleringsavgift om utjämningssystemet kostar mer än vad staten budgeterat. Om systemet kostar mindre än budgeterat så kan kommunerna i stället få regleringsbidrag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Det kommunala utjämningssystemet ändras (FiU7)

Det kommunala utjämningsystemet ska förnyas. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet för inkomstutjämning kommer att avskaffas och ett nytt bildas genom att dagens utjämningssystem, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag slås samman. Systemet kommer i huvudsak att finansieras av staten. Som tidigare kommer kommuner och landsting med svag ekonomi att få bidrag medan kommuner och landsting med starkare ekonomi måste betala en särskild inkomstutjämningsavgift. Lagändringarna innebär att färre kommuner och endast ett landsting kommer att få betala inkomstutjämningsavgift. Kommuner som får minskade bidrag kommer till viss del att kompenseras genom statliga strukturbidrag och särskilda införandebidrag. Systemet för kostnadsutjämningar mellan kommuner och landsting kommer med vissa ändringar att få vara kvar. Det nya utjämningssystemet innebär också att kommunerna kan komma att få betala en så kallad regleringsavgift om utjämningssystemet kostar mer än vad staten budgeterat. Om systemet kostar mindre än budgeterat så kan kommunerna i stället få regleringsbidrag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2005. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.