Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter.

Lagändringarna är av lagteknisk karaktär med anledning av att 2010 års HNS-konvention inte har börjat gälla än. HSN-konventionen är en internationell konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter.

Lagändringarna är av lagteknisk karaktär med anledning av att 2010 års HNS-konvention inte har börjat gälla än. HSN-konventionen är en internationell konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2018:1855) om ändring i sjölagen (1994:1009),
2. lag om ändring i lagen (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009),
3. lag om ändring i lagen (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009),
4. lag om ändring i lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken,
5. lag om ändring i lagen (2018:1862) om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:117 punkterna 1-5.