Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Tydligare krav för läkemedelsförsäljning (SoU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel. Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket ska få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tydligare krav för läkemedelsförsäljning (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel. Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket föreslås få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2006. Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.