Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2020

Beslut

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Utskottets förslag till beslut: Propositionen bifalls. Tillkännagivande om offentliga utvecklingskreditinstitut med delvis bifall till ett motionsyrkande. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:FiU37

Alla beredningar i utskottet

2020-11-26, 2020-11-19

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag om
1. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
2. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att 13 kap. 6 a § första stycket tredje strecksatsen ska avslutas med ett kommatecken,
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
5. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
6. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
7. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
8. lagen (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:36 punkterna 1-8.

2. Tydliggörande av kapitalkrav på nationell respektive internationell nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (KD)

3. Särskild hänsyn till offentliga utvecklingskreditinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om offentliga utvecklingskreditinstitut och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2.