Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Skatteutskottets bet 2014/15:SkU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2015

Beslut

Ändringar i reglerna för investeringssparkonto (SkU11)

En sparform, som kallas investeringssparkonto, infördes den 1 januari 2012. På ett investeringssparkonto får man ha tillgångar i form av exempelvis pengar, fondandelar eller vissa aktier. Kontot innebär att tillgångarna där schablonbeskattas årligen, istället för att det sker en traditionell kapitalbeskattning.

Regeringen föreslår vissa ändringar i reglerna. Bland annat ska investeringssparkontot inte upphöra att gälla endast av den anledningen att tillgångar som kontoformen inte tillåter överförs till eller förvaras på kontot.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna ska gälla från den 1 mars 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-20
Justering: 2015-01-20
Trycklov: 2015-01-21
bet 2014/15:SkU11

Ändringar i reglerna för investeringssparkonto (SkU11)

En sparform, som kallas investeringssparkonto, infördes den 1 januari 2012. På ett investeringssparkonto får man ha tillgångar i form av exempelvis pengar, fondandelar eller vissa aktier. Kontot innebär att tillgångarna där schablonbeskattas årligen, istället för att det sker en traditionell kapitalbeskattning.

Regeringen föreslår vissa ändringar i reglerna. Bland annat ska investeringssparkontot inte upphöra att gälla endast av den anledningen att tillgångar som kontoformen inte tillåter överförs till eller förvaras på kontot.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 mars 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-01-27
Debatt i kammaren: 2015-01-28
4

Beslut

Beslut: 2015-01-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.