Ändringar i statens budget för 2022 – Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2022

Beslut

Riksdagen beslutade om stöd till Ukraina (FiU40)

Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om att ge Ukraina ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Efter förslag från finansutskottet beslutade riksdagen om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel i form av pansarskott, hjälmar och skyddsvästar samt dygnsportioner av hållbara livsmedel till Ukraina. Materielen ska kunna avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och ha ett värde om högst 413,5 miljoner kronor. Därutöver finns behov av ytterligare stöd i form av ett ekonomiskt bidrag på 500 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets väpnade styrkor.

Riksdagen beslutade därmed om ändringar i statens budget för 2022. Ändringarna är en följd av de åtgärder som regeringen ser som mycket angelägna att vidta för att stödja Ukraina och innebär bland annat att anslagen i budgeten ökar med sammanlagt 913,5 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag om att bemyndiga regeringen att under 2022 besluta att till Ukraina skänka viss försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 413 500 000 kronor. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområdena 5 och 6 och anvisar två ändrade anslag enligt utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Finansutskottet föreslår stöd till Ukraina (FiU40)

Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att ge Ukraina ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet. Det föreslår finansutskottet i ett utskottsinitiativ.

Finansutskottet föreslår ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel i form av pansarskott, hjälmar och skyddsvästar samt dygnsportioner av hållbara livsmedel till Ukraina. Materielen ska kunna avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid och ha ett värde om högst 413,5 miljoner kronor. Därutöver finns behov av ytterligare stöd i form av ett ekonomiskt bidrag på 500 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets väpnade styrkor.

Finansutskottet föreslår därmed ändringar i statens budget för 2022. Ändringarna är en följd av de åtgärder som regeringen ser som mycket angelägna att vidta för att stödja Ukraina och innebär bland annat att anslagen i budgeten ökar med sammanlagt 913,5 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.