Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU46

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Beslut

Materiel för minröjning och pansarskott ska skänkas till Ukraina (FiU46)

Riksdagen har beslutat att ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Beslutet innebär att anslagen för försvar och samhällets krisberedskap i statens budget ska öka med 205 miljoner kronor för 2022. Det motsvarar den summa som det kommer att kosta att återanskaffa den materiel som skänkts.

Beslutet bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det innebär att förslaget kommer direkt från utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag om att bemyndiga regeringen att under 2022 besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av upp till 5 000 pansarskott och fältarbetsmateriel inom området minröjning, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 205 miljoner kronor. Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 6 och anvisar två ändrade anslag enligt utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Materiel för minröjning och pansarskott ska skänkas till Ukraina (FiU46)

Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det föreslår riksdagens finansutskott. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Förslaget innebär att anslagen för försvar och samhällets krisberedskap i statens budget ska öka med 205 miljoner kronor för 2022. Det motsvarar den summa som det kommer att kosta att återanskaffa den materiel som skänkts.

Förslaget från finansutskottet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget kommer direkt från utskottet. Förslag kommer annars oftast i en proposition från regeringen eller i en motion från ledamöter.

Förslagspunkter

1. Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2022 besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av upp till 5 000 pansarskott och fältarbetsmateriel inom området minröjning som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 205 000 000 kronor,
b) godkänner ändrad ram för utgiftsområde och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilagan.