Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2022

Beslut

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar om luftförsvarssystem inklusive kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Riksdagens beslut påverkar inte statens lånebehov eller finansiella sparande. Däremot minskar statens tillgångar med 3 007 800 000 kronor.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag om att bemyndiga regeringen att under 2022 besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av luftförsvarssystem m.m. till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar om luftförsvarssystem inklusive kvalificerad ammunition, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Utskottet föreslår vidare att ärendet kan beslutas trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Finansutskottets förslag påverkar inte statens lånebehov eller finansiella sparande. Däremot minskar statens tillgångar med 3 007 800 000 kronor.

Finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.