Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2009

Beslut

Ändringar i systemet med utsläppshandel (MJU11)

Systemet med handel med utsläppsrätter gäller i dag bara för utsläpp av koldioxid. Men inom EU-samarbetet har man bland annat bestämt att det från och med 2013 kommer att gälla även lustgas och perfluorväten. Riksdagen har beslutat om vissa lagändringar för att Sverige ska leva upp till EU-direktiven. Detta innebär bland annat att regeringen får bestämma om reglerna kring de verksamheter som behöver tillstånd för att släppa ut växthusgaser. Lagändringarna ska huvudsakligen börja gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ändringar i systemet med utsläppshandel (MJU11)

Systemet med handel med utsläppsrätter gäller i dag bara för utsläpp av koldioxid. Men inom EU-samarbetet har man bland annat bestämt att det från och med 2013 kommer att gälla även lustgas och perfluorväten.

Regeringen föreslår vissa lagändringar för att Sverige ska leva upp till EU-direktiven. Detta innebär bland annat att regeringen får bestämma om reglerna kring de verksamheter som behöver tillstånd för att släppa ut växthusgaser.

Lagändringarna ska huvudsakligen börja gälla den 1 januari 2010.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.