Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2023

Utskottets förslag

Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan (UbU14)

Regeringen har föreslagit ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (som byter namn till anpassade gymnasieskolan den 2 juli 2023).

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som bland annat innebär att

  • det nya ämnet matematik - fortsättning införs på naturvetenskaps- och teknikprogrammen
  • ämnet naturkunskap införs på teknikprogrammet
  • hantverksprogrammet upphör som nationellt program
  • frisör- och stylistprogrammet införs som nytt nationellt program
  • två nationella program inom det som i dag heter gymnasiesärskolan byter namn.

Lagändringarna ska börja gälla den 15 juli 2023 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget att förlänga den tillfälliga sekretessbrytande bestämmelsen med syfte att säkerställa tillgången till skolinformation. Den ska förlängas med tre år och upphör att gälla den 1 juli 2026.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25, 2023-05-11

Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan (UbU14)

Regeringen har föreslagit ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (som byter namn till anpassade gymnasieskolan den 2 juli 2023).

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som bland annat innebär att

  • det nya ämnet matematik - fortsättning införs på naturvetenskaps- och teknikprogrammen
  • ämnet naturkunskap införs på teknikprogrammet
  • hantverksprogrammet upphör som nationellt program
  • frisör- och stylistprogrammet införs som nytt nationellt program
  • två nationella program inom det som i dag heter gymnasiesärskolan byter namn.

Lagändringarna ska börja gälla den 15 juli 2023 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget att förlänga den tillfälliga sekretessbrytande bestämmelsen med syfte att säkerställa tillgången till skolinformation. Den ska förlängas med tre år och upphör att gälla den 1 juli 2026.

Förslagspunkter

1. Lagförslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
5. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
7. lag om ändring i skollagen (2010:800),
8. lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801),
9. lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå,
10. lag om ändring i lagen (2021:443) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
11. lag om ändring i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd,
12. lag om ändring i mervärdesskattelagen (2023:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:94 punkterna 1-12.

2. Utbildning till hantverksyrken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2369 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V)

3. Matematikämnet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2369 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 2 (S, V)

4. Upphävande av sekretessbrytande bestämmelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2367 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 3 (V)