Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Socialförsäkringsutskottets bet 2010/11:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Studenter som bor utomlands ska få rätt till svensk hälso- och sjukvård (SfU3)

Personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat EU- eller EES-land ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige. Kravet är att man går en utbildning som ger rätt till svenskt studiestöd eller att man har utbildningsbidrag för doktorander. Rätten till hälso- och sjukvård har tidigare varit kopplad till folkbokföringen. Bakgrunden till förslaget är den nya EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Enligt den ska samordningsreglerna för social trygghet inte bara gälla EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land för att arbeta, utan också dem som flyttar i andra syften. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-10-19
Justering: 2010-11-04
Betänkande publicerat: 2010-11-05
Trycklov: 2010-11-05
bet 2010/11:SfU3

Studenter som bor utomlands ska få rätt till svensk hälso- och sjukvård (SfU3)

Personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat EU- eller EES-land ska ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige. Kravet är att man går en utbildning som ger rätt till svenskt studiestöd eller att man har utbildningsbidrag för doktorander. Rätten till hälso- och sjukvård har tidigare varit kopplad till folkbokföringen.

Bakgrunden till förslaget är den nya EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Enligt den ska samordningsreglerna för social trygghet inte bara gälla EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land för att arbeta, utan också dem som flyttar i andra syften.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några mindre ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-17
4

Beslut

Beslut: 2010-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
4. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
5. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) dels med den ändringen att i 6 b § tredje stycket och 6 d § andra stycket uttrycket "rådets direktiv 2009/53/EG" ändras till "rådets förordning (EG) nr 596/2009", dels med den ändringen att i 6 d § andra stycket uttrycket "2004/120/EG" ändras till "2009/120/EG",
6. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),
7. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
8. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
10. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
11. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
12. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
13. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
14. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:223.