Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Lagen om passagerarregister och utlänningslagen ändras (JuU18)

Regeringen har föreslagit vissa ändringar i lagen om passagerarregister och utlänningslagen. I passagerarregistret finns uppgifter om passagerare som rest till Sverige med flyg från ett land som inte tillhör EU och som inte har samarbetsavtal enligt Schengenkonventionen. Det är Polismyndigheten som har hand om passagerarregistret.

Anledningen till lagändringarna är att anpassa lagarna till EU:s dataskyddsreform och att göra reglerna mer lämpade för sina ändamål. Bland annat ska det bli möjligt för Polismyndigheten att elektroniskt lämna ut personuppgifter ur passagerarregister på annat sätt än genom direktåtkomst, om det inte är olämpligt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2019.

Riksdagen sa även ja till en motion om att Tullverket ska få direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret på samma sätt som Säkerhetspolisen har i dag. Genom direktåtkomst får Tullverket bättre förutsättningar att bekämpa bland annat stöldligor. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen bör vidta åtgärder för att ge Tullverket direktåtkomst till personuppgifter i passagerarregistret.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-14
bet 2018/19:JuU18

Lagen om passagerarregister och utlänningslagen ändras (JuU18)

Regeringen har föreslagit vissa ändringar i lagen om passagerarregister och utlänningslagen. I passagerarregistret finns uppgifter om passagerare som rest till Sverige med flyg från ett land som inte tillhör EU och som inte har samarbetsavtal enligt Schengenkonventionen. Det är Polismyndigheten som har hand om passagerarregistret.

Anledningen till lagändringarna är att anpassa lagarna till EU:s dataskyddsreform och att göra reglerna mer lämpade för sina ändamål. Bland annat ska det bli möjligt för Polismyndigheten att elektroniskt lämna ut personuppgifter ur passagerarregister på annat sätt än genom direktåtkomst, om det inte är olämpligt.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2019.

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen säger ja till en motion om att Tullverket ska få direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret på samma sätt som Säkerhetspolisen har i dag. Genom direktåtkomst får Tullverket bättre förutsättningar att bekämpa bland annat stöldligor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,
2. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:37 punkterna 1 och 2.

2. Direktåtkomst för Tullverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge Tullverket direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3024 av Johan Pehrson och Jonny Cato Hansson (L, C).