Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Studiestödet anpassas till EU-direktiv (UbU21)

Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige och utländska medborgare med ställning som varaktigt bosatta i Sverige eller i annan EU-stat jämställs under vissa förutsättningar med svenska medborgare när det gäller rätt till studiestöd och rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. På så vis anpassas reglerna om utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd till förändringar inom EG-rätten. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2005/06:134 och 159.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-16
Trycklov: 2006-05-16
bet 2005/06:UbU21

Studiestödet anpassas till EU-direktiv (UbU21)

Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige och utländska medborgare med ställning som varaktigt bosatta i Sverige eller i annan EU-stat jämställs under vissa förutsättningar med svenska medborgare när det gäller rätt till studiestöd och rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. På så vis anpassas reglerna om utländska medborgares rätt till svenskt studiestöd till förändringar inom EG-rätten. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (lagförslag 2.1 i prop. 2005/06:134),
b) lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (lagförslag 2.2 i prop. 2005/06:159),
c) lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (lagförslag 2.3 i prop. 2005/06:159),
d) lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (lagförslag 2.3 i prop. 2005/06:134),
e) lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande (lagförslag 2.5 i prop. 2005/06:159),
f) lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) (lagförslag 2.4 i prop. 2005/06:134) och
g) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (lagförslag 2.5 i prop. 2005/06:134).

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:000) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (lagförslag 2.2 i prop. 2005/06:134).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:134 punkterna 1 och 3-5 samt 2005/06:159 i denna del och avslår proposition 2005/06:134 punkt 2.