Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2001

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Det införs två förbättringar av bostadstillägget för pensionärer (BTP). Den första genom att ersättningsnivån för BTP höjs med en procentenhet från 90 till 91 % av bostadskostnaden upp till 4 500 kr. Den andra genom att åldersgränsen för när hemmavarande barn ska anses som självförsörjande, och därmed svara för en del av bostadskostnaden, höjs från 18 till 20 år. Ändringarna, som träder i kraft den 1 januari 2002, innebär en förbättring för pensionärer som får BTP och för vissa änkor, eftersom änkepensionen inkomstprövas enligt motsvarande regler. Den lägsta ersättningsnivån för de dagar i föräldraförsäkringen som kan ersättas med sjukpenningbelopp höjs från 60 till 120 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2002. Möjligheten att få vårdbidrag retroaktivt före ansökningsmånaden slopas fr.o.m. den 1 januari 2002. Anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. får 100 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit. Därmed avsätts inte några medel av anslaget för finansiell samordning. Regeringen fick i uppdrag att under våren 2002 återkomma med förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare fick försäkringskassorna 100 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

166 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-11-28
Reservationer 54
Betänkande 2001/02:SFU1

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Det införs två förbättringar av bostadstillägget för pensionärer (BTP). Den första genom att ersättningsnivån för BTP höjs med en procentenhet från 90 till 91 % av bostadskostnaden upp till 4 500 kr. Den andra genom att åldersgränsen för när hemmavarande barn ska anses som självförsörjande, och därmed svara för en del av bostadskostnaden, höjs från 18 till 20 år. Förslaget innebär en förbättring för pensionärer som får BTP och för vissa änkor, eftersom änkepensionen inkomstprövas enligt motsvarande regler. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002. Den lägsta ersättningsnivån för de dagar i föräldraförsäkringen som kan ersättas med sjukpenningbelopp höjs från 60 till 120 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2002. Möjligheten att få vårdbidrag retroaktivt före ansökningsmånaden slopas fr.o.m. den 1 januari 2002. Utskottet föreslår att anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. får 100 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit. Därmed avsätts inte några medel av anslaget för finansiell samordning. Regeringen föreslås få i uppdrag att under våren 2002 återkomma med förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Utskottet föreslår vidare att försäkringskassorna får 100 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-05
4

Beslut

Beslut: 2001-12-05
50 förslagspunkter, 19 acklamationer, 13 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principerna för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf235, 2001/02:Sf245 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sf310, 2001/02:Sf328 yrkande 5, 2001/02:Sf333 yrkande 5, 2001/02:Sf348 yrkandena 1-5 och 7, 2001/02:Sf378, 2001/02:Sf380 yrkandena 1-4, 2001/02:Sf393 yrkandena 2-6 och 9, 2001/02:Sf403 yrkandena 7 och 9 samt 2001/02:So637 yrkande 19.

Reservation 1 (mp)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c00153
fp00124
kd32046
v34009
mp00133
-0101
Totalt180684457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Läkare utan gränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf384.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m660015
c15003
fp12004
kd36006
v33019
mp01303
-1001
Totalt27713158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Homosexuella familjeförhållanden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So495 yrkande 6.

Reservation 6 (v, mp)

4. EU-samarbetet och nationell beslutanderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf348 yrkande 6.

5. Öresundsregionen och socialförsäkringssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf214 och 2001/02:A390 yrkande 2. Utgiftsområde 10

6. Sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf231, 2001/02:Sf236, 2001/02: Sf350 och 2001/02:N323 yrkande 4.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)
Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m006714
c10143
fp00124
kd00366
v03409
mp13003
-0011
Totalt1283413057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Bemyndigande Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 19:7 Riksförsäkringsverket, ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 9 000 000 kr efter 2002. b) Anslag Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen delvis propositionen och delvis motion 2001/02:Sf375 i denna del samt avslår motionerna 2001/02:Sf245 yrkande 3 i denna del, 2001/02:Sf256 yrkandena 1 och 5, 2001/02:Sf309 yrkande 5, 2001/02:Sf322, 2001/02:Sf328 yrkandena 1-3, 2001/02:Sf354 yrkandena 1 och 3-9, 2001/02:Sf367 yrkandena 1, 3 och 4, 2001/02:Sf380 yrkande 5, 2001/02:Sf382, 2001/02:Sf386, 2001/02:Sf391 yrkandena 1-3, 2001/02:Sf392 yrkande 30, 2001/02:Sf393 yrkande 1, 2001/02:Sf395 yrkandena 5 i denna del, 6-8 och 10, 2001/02:Sf401 yrkande 6 i denna del, 2001/02:Sf403 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Fi293 yrkande 14, 2001/02:Fi294 yrkandena 14 i denna del och 23, 2001/02:So620 yrkande 2 samt 2001/02:A204 yrkande 7.

8. Sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf265, 2001/02:Sf268, 2001/02: Sf306 yrkandena 1 och 3, 2001/02:N267 yrkande 11 och 2001/02:N316 yrkande 1.

Reservation 9 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c01503
fp11005
kd33216
v34009
mp13003
-0101
Totalt20585158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf258, 2001/02:Sf372 och 2001/02:Sf393 yrkande 7.

Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m670014
c14103
fp12004
kd36006
v34009
mp0000
-1001
Totalt27814057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Sjukpenninggrundande inkomst i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf257 och 2001/02:Sf301.

11. Övriga sjukförsäkringsfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf203, 2001/02:Sf237, 2001/02: Sf253, 2001/02:Sf281, 2001/02:Sf290, 2001/02:Sf327, 2001/02:Sf329, 2001/02:Sf352, 2001/02:Sf369 och 2001/02:Sf403 yrkandena 3-6 och 8.

Reservation 11 (m)

12. Samverkan och finansiell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen under våren 2002 bör återkomma till riksdagen med ett förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Sf262, 2001/02:Sf294, 2001/02:Sf314, 2001/02:Sf354 yrkande 2 och 2001/02:So628 yrkande 7 samt avslår motionerna 2001/02:Sf324 och 2001/02:So625 yrkande 4.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m670014
c11403
fp01204
kd00366
v34009
mp13003
-0101
Totalt229273657

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kvinnors rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf213, 2001/02:Sf402 yrkande 4 och 2001/02:So626 yrkande 5.

Reservation 14 (c, kd)
Reservation 15 (mp)

14. Rehabiliteringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf234, 2001/02:Sf328 yrkandena 4 och 6, 2001/02:Sf337, 2001/02:So240 yrkande 7, 2001/02:So303 yrkandena 24-27, 2001/02:A220 yrkande 1, 2001/02:A246 yrkande 7 samt 2001/02:A247 yrkandena 1, 2, 4 och 5.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)
Reservation 19 (mp)

15. Förtidspensionsfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf272 och 2001/02:Sf395 yrkande 14.

Reservation 20 (fp)

16. Handikappersättning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf220, 2001/02:Sf302, 2001/02: Sf312 och 2001/02:Sf316.

Reservation 21 (m)

17. Försäkringsläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf273, 2001/02:Sf367 yrkande 2 och 2001/02:Sf396 yrkandena 1-3 och 6.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m006714
c14013
fp11014
kd03606
v34009
mp13003
-0101
Totalt186376957

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Dröjsmålsränta m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf202 och 2001/02:Sf210.

Reservation 24 (m, fp)

19. Frågor rörande socialförsäkringsadministrationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf227, 2001/02:Sf229, 2001/02: Sf240, 2001/02:Sf241, 2001/02:Sf347 och 2001/02:Sf395 yrkande 12.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (c)
Reservation 28 (fp)

20. Anslag inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. b) Anslag Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen propositionen och avslår motionerna 2001/02:Sf298, 2001/02:Sf308 yrkandena 1, 2 och 5, 2001/02:Sf346, 2001/02:Sf355, 2001/02:Sf380 yrkande 6, 2001/02:Sf381, 2001/02:Sf389 samt 2001/02:Fi294 yrkande 14 i denna del.

21. Utredning av pensionärernas ekonomiska situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf207.

22. Pension till gift pensionär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf217, 2001/02:Sf230 och 2001/02:L370 yrkande 5.

23. Änkepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Sf39 yrkande 1, 2000/01:Sf40 yrkande 2, 2001/02:Sf201, 2001/02:Sf206, 2001/02:Sf209, 2001/02:Sf219, 2001/02:Sf239, 2001/02:Sf276, 2001/02:Sf291, 2001/02:Sf303, 2001/02: Sf313, 2001/02:Sf331 och 2001/02:A228 yrkande 2.

Reservation 29 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c14103
fp01204
kd03606
v34009
mp11203
-0000
Totalt173119057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Änklingspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf299.

25. Bostadstillägg vid särskilt boende

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf308 yrkande 3.

Reservation 30 (m, fp, kd)

26. Alternativ egen bostad inom bostadstillägget

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf308 yrkande 4.

Reservation 31 (m)

27. Kvinnors beroende av bostadstillägg

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf332 yrkande 9.

Reservation 32 (v)

28. Framtida ersättningsnivå inom bostadstillägget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf332 yrkande 10.

Reservation 33 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m670014
c15003
fp11104
kd36006
v0000
mp13003
-1001
Totalt25734058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag Riksdagen antar 1. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:142) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring med den ändringen att 4 kap. 6 § andra stycket samt övergångsbestämmelsen skall ha som utskottets förslag betecknade lydelse enligt bilaga 3, 2. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:141) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 3. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 4. av utskottet i bilaga 3 framlagt förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799), 5. av utskottet i bilaga 3 framlagt förslag till lag om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799), 6. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag. Därmed bifaller riksdagen propositionen såvitt avser lagförslag 2, 3 och 6 samt bifaller delvis propositionen såvitt avser lagförslag 1, 4 och 5. b) Anslag Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen propositionen och avslår motionerna 2001/02:Sf204, 2001/02:Sf245 yrkande 3 i denna del, 2001/02:Sf305, 2001/02:Sf307, 2001/02:Sf323, 2001/02:Sf345, 2001/02:Sf387, 2001/02: Sf390 yrkandena 1 och 4-8, 2001/02:Sf392 yrkandena 18, 28, 35 och 36, 2001/02:Sf395 yrkande 5 i denna del, 2001/02:Sf397 yrkandena 3, 4, 6 och 11, 2001/02:Sf401 yrkandena 1, 2, 4, 5, 6 i denna del och 7-13, 2001/02:Fi294 yrkande 14 i denna del och 2001/02:A229 yrkande 20.

30. Barnomsorgskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf238, 2001/02:Sf390 yrkande 2, 2001/02:Sf392 yrkandena 26, 27 och 32, 2001/02:Sf397 yrkande 2, 2001/02:Sk288 yrkande 16, 2001/02:L370 yrkande 1, 2001/02:So304 yrkande 5, 2001/02:So637 yrkandena 2 och 17, 2001/02:Ub329, 2001/02: Ub548 yrkande 10, 2001/02:A228 yrkande 8 och 2001/02:A229 yrkande 18.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m066015
c01503
fp01204
kd03606
v34009
mp13003
-0000
Totalt161130058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Familjepolitikens inriktning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf222 yrkandena 1 och 4, 2001/02:Sf275, 2001/02:Sf278 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:Sf338, 2001/02:Sf392 yrkandena 1, 2, 7, 8, 19, 20 och 25, 2001/02:So496 yrkande 1 och 2001/02:A229 yrkande 16.

Reservation 35 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c14103
fp12004
kd03606
v34009
mp13003
-0000
Totalt187105057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Inkomsttaket i föräldraförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf249 yrkande 1 och 2001/02: Sf358.

33. Utbyggd föräldraförsäkring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So495 yrkandena 1-3 och 2001/02:A392 yrkande 1.

Reservation 36 (mp)

34. Överlåtelse av föräldrapenning m.m. till annan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf304, 2001/02:Sf397 yrkande 5, och 2001/02:A229 yrkande 19.

Reservation 37 (fp)

35. Beräkningsunderlag och 2,5-årsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf226, 2001/02:Sf274, 2001/02: Sf349 yrkandena 2 och 3 samt 2001/02:Sf366.

Reservation 38 (v)
Reservation 39 (c)

36. Fördelningen mellan föräldrarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf222 yrkande 2, 2001/02:Sf249 yrkande 2, 2001/02:Sf250, 2001/02:Sf286 samt 2001/02:Sf349 yrkandena 1 och 4.

Reservation 40 (m)
Reservation 41 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m016614
c15003
fp11014
kd36006
v03409
mp13003
-1001
Totalt190356757

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Pappamånad i efterhand

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf224 yrkande 2.

Reservation 42 (v)

38. Föräldrapenningadministrationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf221, 2001/02:Sf225 och 2001/02:Sf361.

39. Prematura barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf223 och 2001/02:Sf359.

Reservation 43 (kd, v)

40. Tillfällig föräldrapenning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf267 och 2001/02:Sf392 yrkande 31.

Reservation 44 (kd)

41. Tillfällig föräldrapenning för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf232 och 2001/02:Sf306 yrkande 2.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c01503
fp01204
kd03606
v34009
mp13003
-0000
Totalt161131057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

42. Havandeskapspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf351.

43. Samarbetsavtal

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf392 yrkande 6.

Reservation 46 (kd)

44. Återbetalningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf224 yrkande 1.

45. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L438, 2001/02:Sf215, 2001/02: Sf218 yrkande 2, 2001/02:Sf247, 2001/02:Sf374 och 2001/02:A393 yrkande 6.

Reservation 47 (kd)
Reservation 48 (mp)

46. Adoptionsbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf243, 2001/02:Sf252, 2001/02: L248 yrkande 6 och 2001/02:So304 yrkande 8.

Reservation 49 (c)

47. Vårdbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf218 yrkande 1, 2001/02:Sf330 och 2001/02:Sf356.

Reservation 50 (m)

48. Sänkta socialavgifter m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf205, 2001/02:Sf368, 2001/02: Sf385 samt 2001/02:N365 yrkande 13.

Reservation 51 (mp)

49. Företag med säsongsanställd personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf335 yrkande 2, 2001/02:Sk417 yrkande 6 och 2001/02:MJ340 yrkande 3.

Reservation 52 (m, c)
Reservation 53 (kd)

50. Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf261 och 2001/02:Kr422 yrkande 58.

Reservation 54 (mp)