Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2001

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Det införs två förbättringar av bostadstillägget för pensionärer (BTP). Den första genom att ersättningsnivån för BTP höjs med en procentenhet från 90 till 91 % av bostadskostnaden upp till 4 500 kr. Den andra genom att åldersgränsen för när hemmavarande barn ska anses som självförsörjande, och därmed svara för en del av bostadskostnaden, höjs från 18 till 20 år. Ändringarna, som träder i kraft den 1 januari 2002, innebär en förbättring för pensionärer som får BTP och för vissa änkor, eftersom änkepensionen inkomstprövas enligt motsvarande regler. Den lägsta ersättningsnivån för de dagar i föräldraförsäkringen som kan ersättas med sjukpenningbelopp höjs från 60 till 120 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2002. Möjligheten att få vårdbidrag retroaktivt före ansökningsmånaden slopas fr.o.m. den 1 januari 2002. Anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. får 100 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit. Därmed avsätts inte några medel av anslaget för finansiell samordning. Regeringen fick i uppdrag att under våren 2002 återkomma med förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Vidare fick försäkringskassorna 100 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Det införs två förbättringar av bostadstillägget för pensionärer (BTP). Den första genom att ersättningsnivån för BTP höjs med en procentenhet från 90 till 91 % av bostadskostnaden upp till 4 500 kr. Den andra genom att åldersgränsen för när hemmavarande barn ska anses som självförsörjande, och därmed svara för en del av bostadskostnaden, höjs från 18 till 20 år. Förslaget innebär en förbättring för pensionärer som får BTP och för vissa änkor, eftersom änkepensionen inkomstprövas enligt motsvarande regler. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002. Den lägsta ersättningsnivån för de dagar i föräldraförsäkringen som kan ersättas med sjukpenningbelopp höjs från 60 till 120 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2002. Möjligheten att få vårdbidrag retroaktivt före ansökningsmånaden slopas fr.o.m. den 1 januari 2002. Utskottet föreslår att anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. får 100 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit. Därmed avsätts inte några medel av anslaget för finansiell samordning. Regeringen föreslås få i uppdrag att under våren 2002 återkomma med förslag om finansiell samordning mellan socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheterna. Utskottet föreslår vidare att försäkringskassorna får 100 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.