Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare beslutade riksdagen om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste besluten är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare får upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan får fr.o.m. den 1 januari 2003 utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen träder i kraft den 1 februari 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:1, delvis bifall till proposition 2002/03:2. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-11-12, 2002-11-14

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Vidare föreslås riksdagen besluta om samverkan inom rehabiliteringsområdet samt om föräldraförsäkringen. De viktigaste förslagen är följande. Ett mål för ökad hälsa i arbetslivet skapas. Målet innebär att sjukfrånvaron i arbetslivet ska halveras till år 2008. Samtidigt ska antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Vidare ska upp till 5 % av de beräknade utgifterna för sjukpenning få användas för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska fr.o.m. den 1 januari 2003 få utökade möjligheter att bidra med medel för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Dessa medel får utgöra statens samlade andel för sådan samverkan. Den lokala försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socsam) förlängs t.o.m. utgången av 2003. Den grundnivå i föräldraförsäkringen som ersätter dagar med belopp motsvarande förälderns sjukpenning höjs från 120 kr till 150 kr per dag fr.o.m. den 1 januari 2003. Föräldrar som vårdar ett barn i hemmet ska kunna få tillfällig föräldrapenning om barnet är yngre än 240 dagar och barnet annars skulle ha vårdats på sjukhus. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. De tio dagar med tillfällig föräldrapenning som ges i samband med adoption av ett barn ska fördelas med hälften till var och en av föräldrarna om de inte kommit överens om annat. Även adoptivföräldrar av samma kön och särskilt förordnade vårdnadshavare får denna rätt. Den sistnämnda ändringen ska träda i kraft den 1 februari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.