Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2003

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om anslag inom socialförsäkringsområdet för 2004. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (124 miljarder kronor), vid ålderdom (50,7 miljarder kronor) och för familjer och barn (53,8 miljarder kronor). Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 150 kr till 180 kr per dag från och med den 1 januari 2004. Grundnivån avser de så kallade sjukpenningdagarna och inte de 90 dagar som ersätts med 60 kr per dag. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda hur vissa delar av de nya bestämmelserna om aktivitetsersättning tillämpas. Förtidspension och sjukbidrag ersattes den 1 januari 2003 med aktivitetsersättning och sjukersättning. (Se även 2000/01:SfU15 .)

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vissa frågor om aktivitetsersättningen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag inom socialförsäkringsområdet för 2004. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (124 miljarder kronor), vid ålderdom (50,7 miljarder kronor) och för familjer och barn (53,8 miljarder kronor). Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 150 kr till 180 kr per dag från och med den 1 januari 2004. Grundnivån avser de så kallade sjukpenningdagarna och inte de 90 dagar som ersätts med 60 kr per dag. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur vissa delar av de nya bestämmelserna om aktivitetsersättning tillämpas. Förtidspension och sjukbidrag ersattes den 1 januari 2003 med aktivitetsersättning och sjukersättning. (Se även 2000/01:SfU15.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.