Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1998

Beslut

Anslag på socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på socialförsäkringsområdet. Särskilda insatser ska göras för personer med tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag. Ersättning ska utbetalas till arbetsgivare som för den resterande arbetsförmågan ger denna grupp förtidspensionärer möjlighet till anställning med lönebidrag eller hos Samhall AB. När det gäller ekonomisk trygghet vid ålderdom beslutades bl.a. att prisbasbeloppet fr.o.m. 1999 inte ska minskas vid beräkning av pensionsförmåner m.m. Ersättningsnivån i bostadstillägget för pensionärer höjs från 85 % till 90 % fr.o.m. den 1 januari 1999. Kommunerna ska även under 1999 och 2000 kunna betala ut kompletterande bostadstillägg. När det gäller underhållsstödet beslutade riksdagen att fr.o.m. den 1 januari 1999 slopa kravet att den bidragsskyldige ska delges meddelande om ansökan om underhållsstöd.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:SfU1

Budgetförslag på socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag på socialförsäkringsområdet. Särskilda insatser ska göras för personer med tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag. Ersättning ska utbetalas till arbetsgivare som för den resterande arbetsförmågan ger denna grupp förtidspensionärer möjlighet till anställning med lönebidrag eller hos Samhall AB. När det gäller ekonomisk trygghet vid ålderdom föreslås bl.a. att prisbasbeloppet fr.o.m. 1999 inte ska minskas vid beräkning av pensionsförmåner m.m. Ersättningsnivån i bostadstillägget för pensionärer föreslås höjas från 85 % till 90 % fr.o.m. den 1 januari 1999. Kommunerna ska även under 1999 och 2000 kunna betala ut kompletterande bostadstillägg. När det gäller underhållsstödet föreslås att kravet att den bidragsskyldige ska delges meddelande om ansökan om underhållsstöd slopas fr.o.m. den 1 januari 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-16
4

Beslut

Beslut: 1998-12-16

Protokoll med beslut