Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare nödvändig (SfU1)

Sjuklönesystemets effekter för småföretagare behöver utvärderas. Det anser riksdagen och vill att utvärderingen göras under 2006. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna som en person är sjuk. Det finns farhågor för att vissa småföretagare inte anställer personal för att de är oroliga för att utgifterna för eventuella sjukskrivningar ska bli för stora. Systemet med sjuklön kan också bidra till att människor som ofta är sjuka stängs ute från arbetsmarknaden. Därför vill riksdagen ha en utvärdering av effekterna av småföretagares sjuklöneansvar. Frågan om en utvärdering kom upp i samband med budgetbehandlingen av området ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Riksdagen godkände regeringens förslag inom utgiftsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om sjuklön. Avslag på Riksrevisionens framställningar och avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 194 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-01
Trycklov: 2005-11-30
Reservationer 93
Betänkande 2005/06:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08, 2005-10-27

Utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare nödvändig (SfU1)

Sjuklönesystemets effekter för småföretagare behöver utvärderas. Det föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ska säga ja till. Utvärderingen bör göras under 2006. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna som en person är sjuk. Det finns farhågor för att vissa småföretagare inte anställer personal för att de är oroliga för att utgifterna för eventuella sjukskrivningar ska bli för stora. Systemet med sjuklön kan också bidra till att människor som ofta är sjuka stängs ute från arbetsmarknaden. Därför vill socialförsäkringsutskottet ha en utvärdering av effekterna av småföretagares sjuklöneansvar. Frågan om en utvärdering kom upp i utskottet i samband med budgetbehandlingen av området ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Utskottet föreslår att riksdagen ska godkänna regeringens förslag inom utgiftsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-07
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
86 förslagspunkter, 75 acklamationer, 11 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf234 yrkandena 4 och 5, 2005/06:Sf306, 2005/06:Sf310 yrkandena 3, 4, 6 och 8, 2005/06:Sf335 yrkande 3, 2005/06:Sf410 och 2005/06:Sf428 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200123
m045010
c01903
fp038010
kd02805
v23005
mp14012
-1001
Totalt158130259

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. EU:s kompetens på socialförsäkringsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf309 yrkande 12 och 2005/06:Sf310 yrkande 7.

Reservation 3 (v)

3. Gränshinder i Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf223, 2005/06:Sf273, 2005/06:Sf279 yrkande 2 och 2005/06:N243 yrkande 13.

Reservation 4 (m, c)

4. Företagares socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf233 yrkande 1, 2005/06:Sf272, 2005/06:Sf300 yrkandena 1-4, 2005/06:N306 yrkande 4, 2005/06:N478 yrkande 18 och 2005/06:A309 yrkande 27.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

5. Konstnärers socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkandena 7, 8 och 13 samt 2005/06:Kr382 yrkande 28.

6. Studerandes socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf263 och 2005/06:Ub381 yrkande 2 i denna del.

7. Postdoktorala studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf285 och 2005/06:Ub290 yrkande 9.

Reservation 8 (m)

8. Anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt utskottets förslag i bilaga 3.

b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 19:6 Försäkringskassan ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 12 000 000 kr efter 2006.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård ingå ekonomiska förpliktelser som medför utgifter på högst 1 000 000 000 kr under 2007, 1 000 000 000 kr under 2008 och 1 000 000 000 kr under 2009.

9. Medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf233 yrkande 4, 2005/06:Sf305, 2005/06:Sf335 yrkande 5, 2005/06:Sf359, 2005/06:Sf384 yrkande 1, 2005/06:Sf425 yrkande 3, 2005/06:Sf428 yrkande 15, 2005/06:Kr376 yrkande 12, 2005/06:N306 yrkande 5, 2005/06:N308 yrkande 7, 2005/06:N478 yrkande 15, 2005/06:N480 yrkande 20, 2005/06:A259 yrkande 3 och 2005/06:A369 yrkande 2.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m045010
c01903
fp038010
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt160130059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Sjuklön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört om att en utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare bör komma till stånd under 2006.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sf303 och avslår motionerna 2005/06:Sf271, 2005/06:Sf326, 2005/06:N478 yrkande 16, 2005/06:N480 yrkande 21 och 2005/06:A417 yrkande 11.

Reservation 10 (kd)

11. Sjuklöneansvar vid olyckor m.m. på fritiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf230.

12. Sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf316, 2005/06:Sf325 och 2005/06:Sf418.

13. Orsaker till ohälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf297 yrkandena 1-4 och 6-12 samt 2005/06:Sf428 yrkande 2.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (kd)

14. Sjukdomsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 1 i denna del och 2005/06:Sf384 yrkande 8 i denna del.

Reservation 13 (m, fp)

15. Sjukpenning m.m. vid skönhetsoperationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf241 och 2005/06:Sf245.

Reservation 14 (m)

16. Ersättningsnivå i sjukpenningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf327 och 2005/06:Sf382 yrkande 9 i denna del.

Reservation 15 (m)

17. Sjukskrivningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf225, 2005/06:Sf288, 2005/06:Sf335 yrkandena 1, 4 och 6, 2005/06:Sf384 yrkandena 8 i denna del och 11, 2005/06:Sf428 yrkande 13 och 2005/06:So423 yrkande 1 i denna del.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

18. Pensionärers rätt till sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf228.

19. Samordning med avtalsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf335 yrkande 18.

Reservation 17 (c)

20. Former för deltidssjukskrivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf382 yrkande 1 i denna del.

Reservation 18 (m)

21. Sjukpenning vid elöverkänslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ442 yrkande 5 i denna del och 2005/06:Bo277 yrkande 12.

Reservation 19 (c, v, mp)

22. Särskild försäkran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf382 yrkande 1 i denna del.

Reservation 20 (m)

23. Läkare med specialistutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf384 yrkande 13.

Reservation 21 (fp)

24. Sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf265, 2005/06:Sf415 och 2005/06:A368 yrkande 27.

Reservation 22 (v)

25. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf235 yrkande 4, 2005/06:Sf382 yrkande 9 i denna del, 2005/06:Sf428 yrkande 17 och 2005/06:A368 yrkande 23.

Reservation 23 (m)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (v)

26. Karensavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf294, 2005/06:Sf319, 2005/06:Sf428 yrkande 18 och 2005/06:A368 yrkande 24.

Reservation 26 (c, fp, kd)
Reservation 27 (v, mp)

27. Flexibel sjukpenningnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf207, 2005/06:Sf248, 2005/06:Sf256, 2005/06:Sf262, 2005/06:Sf298, 2005/06:Sf301, 2005/06:Sf356 i denna del, 2005/06:Sf368, 2005/06:Sf411 och 2005/06:A368 yrkande 22.

Reservation 28 (v, mp)

28. Studier vid deltidssjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf212, 2005/06:Sf270, 2005/06:Sf276, 2005/06:Sf344 i denna del, 2005/06:Sf384 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Sf417, 2005/06:Ub381 yrkande 2 i denna del och 2005/06:Ub588 yrkande 5.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

29. Beslut om sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf351, 2005/06:Sf407, 2005/06:Sf409 och 2005/06:Sf414.

30. Arbetsgivares anmälningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf374.

31. Samordning av ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf214, 2005/06:Sf215, 2005/06:Sf258, 2005/06:Sf323, 2005/06:Sf346 i denna del, 2005/06:Sf354, 2005/06:Sf367, 2005/06:Sf375, 2005/06:Sf380 yrkande 1, 2005/06:Sf399, 2005/06:Sf408 yrkande 2, 2005/06:So706 yrkande 7 och 2005/06:A368 yrkande 18.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200123
m450010
c19003
fp380010
kd00285
v00235
mp01502
-0101
Totalt222165259

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Övriga sjukpenningfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf342 och 2005/06:Sf408 yrkande 1.

33. Kvinnoperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf235 yrkande 1 och 2005/06:Sf335 yrkande 2.

Reservation 33 (c)

34. Samverkan i rehabiliteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf211, 2005/06:Sf257, 2005/06:Sf291, 2005/06:Sf315, 2005/06:Sf335 yrkande 16, 2005/06:Sf384 yrkande 2, 2005/06:Sf400, 2005/06:Sf428 yrkande 23, 2005/06:So365 yrkande 4, 2005/06:So423 yrkande 2, 2005/06:So424 yrkande 17, 2005/06:So432 yrkande 1, 2005/06:A368 yrkande 14 och 2005/06:A415 yrkande 3.

Reservation 34 (m)
Reservation 35 (fp)
Reservation 36 (kd)
Reservation 37 (v)
Reservation 38 (c)

35. Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf213 yrkande 2.

36. Rehabilitering av arbetslösa m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf213 yrkande 5.

37. Behovet av snabb rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf213 yrkande 3.

38. Utbildning med ledarhund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf249.

Reservation 39 (fp)

39. Fontänhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf216.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

40. Genusperspektiv i rehabiliteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A368 yrkande 15.

Reservation 41 (v)

41. Avstämningsmöten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A368 yrkande 17.

42. Arbetshjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A276 yrkandena 1 och 2.

Reservation 42 (v)

43. Rehabiliteringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf213 yrkande 4, 2005/06:Sf226, 2005/06:Sf246, 2005/06:Sf253, 2005/06:Sf357, 2005/06:Sf380 yrkande 2, 2005/06:Sf384 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Sf393, 2005/06:Sf394, 2005/06:So423 yrkande 1 i denna del, 2005/06:So430 yrkande 1, 2005/06:So547 yrkande 6, 2005/06:So646 yrkande 7, 2005/06:Kr333 yrkande 4, 2005/06:Ub381 yrkande 2 i denna del, 2005/06:A366 yrkande 2 och 2005/06:A368 yrkandena 11 och 13.

Reservation 43 (c, fp)
Reservation 44 (m)
Reservation 45 (kd)
Reservation 46 (v)

44. Anhörigvårdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf358 yrkande 5 och 2005/06:Sf390 yrkande 5.

Reservation 47 (kd)

45. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So40 yrkande 8.

Reservation 48 (c, fp, kd)

46. Riksrevisionen och sjukpenninganslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS16 och motion 2004/05:Sf22.

Reservation 49 (c, fp, kd)
Reservation 50 (m)

47. Ersättningsnivån i aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf382 yrkande 11 i denna del.

Reservation 51 (m)

48. Kriterier för hel aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 11 i denna del och 2005/06:Sf425 yrkande 6.

Reservation 52 (m)

49. Rätt till aktivitets- och sjukersättning på garantinivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf239.

Reservation 53 (v)

50. Aktivitets- och sjukersättning vid institutionsvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf208 yrkandena 1 och 2.

Reservation 54 (m)

51. Flexibla nivåer i aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf277 och 2005/06:Sf356 i denna del.

52. Studier m.m. vid aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi229 yrkande 8, 2005/06:Sf344 i denna del, 2005/06:Kr214 yrkande 3 och 2005/06:Ub381 yrkande 2 i denna del.

53. Vilande aktivitets- och sjukersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf384 yrkande 6 i denna del och 2005/06:Ub381 yrkande 2 i denna del.

Reservation 55 (fp)

54. Åtgärder för återgång i arbete vid aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf384 yrkande 6 i denna del och 2005/06:A368 yrkande 19.

Reservation 56 (fp)
Reservation 57 (v, mp)

55. Efterkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf382 yrkande 12.

Reservation 58 (m)

56. Övriga frågor om aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So547 yrkande 7.

57. Riksrevisionens framställning RRS8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS8 punkterna 1-3.

Reservation 59 (m, c, fp, kd)

58. Styrning av aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf6 yrkandena 1-3.

Reservation 60 (m)

59. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf206, 2005/06:Sf355, 2005/06:Sf363, 2005/06:Sf371, 2005/06:So364 yrkande 22 och 2005/06:So706 yrkande 6.

Reservation 61 (c, fp, kd)

60. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf299 yrkandena 1-5 och 2005/06:Sf345.

Reservation 62 (m)
Reservation 63 (kd)

61. Elöverkänslighet som arbetsskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 5 i denna del.

Reservation 64 (c, v, mp)

62. Arbetsskadeförsäkringen ur ett könsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf280 yrkande 1.

Reservation 65 (v)

63. Missbruk och oegentligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf242, 2005/06:Sf310 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sf314 och 2005/06:Sf384 yrkandena 16 och 17.

Reservation 66 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 66 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c11803
fp038010
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

64. Genuskunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf280 yrkande 2 och 2005/06:A368 yrkande 16.

65. Tillsyn av försäkringsläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf387 yrkande 1, 2005/06:Sf424 och 2005/06:A368 yrkande 21.

Reservation 67 (kd)

66. Försäkringsläkare och utbildning i försäkringsmedicin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf387 yrkandena 2 och 5 samt 2005/06:A368 yrkande 20.

Reservation 68 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 68 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m440011
c19003
fp380010
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt26128060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

67. Frågor rörande socialförsäkringsadministrationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf320, 2005/06:Sf322, 2005/06:Sf369 och 2005/06:Sf380 yrkandena 3 och 4.

68. Anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2005/06:1 utgiftsområde 11 till dels lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl., dels lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2006 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.

a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag i proposition 2005/06:1 utgiftsområde 11 till dels lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl., dels lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2006 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 11 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2005/06:Sf360 yrkande 2, 2005/06:Sf390 yrkandena 2, 4 och 6, 2005/06:Sf402, 2005/06:Sf426 yrkandena 1 i denna del och 2, 2005/06:So640 yrkande 15 och 2005/06:So642 yrkande 2.

69. I pensionshänseende likställa gifta och ogifta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf244, 2005/06:Sf266 och 2005/06:Sf339.

70. Förbättrade pensioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf292, 2005/06:Sf386 yrkande 6, 2005/06:Sf390 yrkande 1 och 2005/06:A417 yrkande 6.

Reservation 69 (kd)
Reservation 70 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 70 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c19003
fp380010
kd10275
v02305
mp01142
-1001
Totalt223244161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

71. Samordning av pension och yrkesskadelivränta i form av engångsbelopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf328 yrkandena 1 och 2.

Reservation 71 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 71 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c19003
fp380010
kd27015
v02305
mp01502
-0101
Totalt24839161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

72. Minskade klyftor mellan äldre med svensk respektive utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf336 yrkande 43.

Reservation 72 (v, mp)

73. Efterlevandepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf205 yrkandena 1-3.

74. Bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf219, 2005/06:Sf352 och 2005/06:So551 yrkande 3.

Reservation 73 (c)

75. Äldreförsörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf332 yrkande 3.

76. Anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 12 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:Sf201, 2005/06:Sf360 yrkande 3, 2005/06:Sf385 yrkandena 1 och 9, 2005/06:Sf404, 2005/06:Sf427 yrkandena 2, 3 och 5, 2005/06:Sf429 yrkandena 1, 4, 5 och 7-9, 2005/06:Sf432 yrkandena 5, 9, 10, 17, 18 och 31 samt 2005/06:So711 yrkande 2.

77. Familjepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U383 yrkande 3, 2005/06:Sf284 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sf309 yrkandena 1, 2 och 7, 2005/06:Sf330 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:Sf340, 2005/06:Sf385 yrkande 4, 2005/06:Sf416, 2005/06:Sf427 yrkandena 1 och 7, 2005/06:Sf432 yrkandena 1-4, 20 och 29, 2005/06:So556 yrkande 13, 2005/06:So636 yrkande 2, 2005/06:So699 yrkande 8 och 2005/06:So711 yrkande 3.

Reservation 74 (fp)
Reservation 75 (kd)
Reservation 76 (v)
Reservation 77 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 74 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004411
c00193
fp038010
kd00285
v20215
mp13022
-1001
Totalt1363811461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

78. Delat barnbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf237, 2005/06:Sf264, 2005/06:Sf309 yrkande 8, 2005/06:Sf341, 2005/06:Sf385 yrkande 7 och 2005/06:Sf423.

Reservation 78 (fp)
Reservation 79 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 79 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180125
m410113
c19003
fp103710
kd28005
v02305
mp14012
-1001
Totalt222234064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

79. Samtidigt uttag av föräldrapenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf309 yrkande 5, 2005/06:Sf385 yrkande 2, 2005/06:Sf422 yrkande 2 och 2005/06:Sf429 yrkande 3.

Reservation 80 (m)
Reservation 81 (fp)
Reservation 82 (v)

80. 240-dagarsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf309 yrkande 6.

Reservation 83 (v)

81. Fördelning eller överlåtelse av föräldrapenningdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf278, 2005/06:Sf309 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Sf321, 2005/06:Sf378, 2005/06:Sf422 yrkande 1, 2005/06:Sf432 yrkandena 7 och 8, 2005/06:So699 yrkandena 3 och 7 samt 2005/06:A311 yrkandena 9 och 10.

Reservation 84 (kd)
Reservation 85 (v)
Reservation 86 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 85 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c19003
fp371010
kd20265
v02305
mp00152
-0101
Totalt222254161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

82. Föräldrapenning under graviditeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf427 yrkande 4, 2005/06:Sf432 yrkande 6 och 2005/06:So699 yrkande 4.

Reservation 87 (kd)
Reservation 88 (c)

83. Övrigt om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf238, 2005/06:Sf269, 2005/06:Sf310 yrkande 5, 2005/06:Sf313, 2005/06:Sf317, 2005/06:Sf324, 2005/06:Sf365, 2005/06:Sf385 yrkande 3 och 2005/06:So699 yrkande 6.

Reservation 89 (fp)
Reservation 90 (kd)
Reservation 91 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 91 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m440011
c19003
fp103710
kd00276
v22006
mp01502
-0101
Totalt205166464

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

84. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf309 yrkandena 9-11 och 2005/06:Sf372 yrkandena 1-6.

Reservation 92 (kd)
Reservation 93 (v)

85. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf338.

86. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf318 och 2005/06:Sf361.