Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare nödvändig (SfU1)

Sjuklönesystemets effekter för småföretagare behöver utvärderas. Det anser riksdagen och vill att utvärderingen göras under 2006. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna som en person är sjuk. Det finns farhågor för att vissa småföretagare inte anställer personal för att de är oroliga för att utgifterna för eventuella sjukskrivningar ska bli för stora. Systemet med sjuklön kan också bidra till att människor som ofta är sjuka stängs ute från arbetsmarknaden. Därför vill riksdagen ha en utvärdering av effekterna av småföretagares sjuklöneansvar. Frågan om en utvärdering kom upp i samband med budgetbehandlingen av området ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Riksdagen godkände regeringens förslag inom utgiftsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om sjuklön. Avslag på Riksrevisionens framställningar och avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-11-08

Utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare nödvändig (SfU1)

Sjuklönesystemets effekter för småföretagare behöver utvärderas. Det föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ska säga ja till. Utvärderingen bör göras under 2006. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna som en person är sjuk. Det finns farhågor för att vissa småföretagare inte anställer personal för att de är oroliga för att utgifterna för eventuella sjukskrivningar ska bli för stora. Systemet med sjuklön kan också bidra till att människor som ofta är sjuka stängs ute från arbetsmarknaden. Därför vill socialförsäkringsutskottet ha en utvärdering av effekterna av småföretagares sjuklöneansvar. Frågan om en utvärdering kom upp i utskottet i samband med budgetbehandlingen av området ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Utskottet föreslår att riksdagen ska godkänna regeringens förslag inom utgiftsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.