Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Riksdagen vill se fler kvotflyktingar (SfU2)

Riksdagen ökar flera av regeringens anslag i budgetpropositionen på utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Syftet är att täcka utgifterna i samband med den tillfälliga lag som gör det möjligt med ny prövning av uppehållstillstånd. Beslutet om den tillfälliga lagen fattade riksdagen tidigare i höst (se 2005/06:SfU5 ). Riksdagen gör också ett uttalande till regeringen om att det finns skäl att se om Sverige kan öka den så kallade flyktingkvoten. Det ska i så fall ske genom en omfördelning av tillgängliga medel för migrationspolitiken. I övrigt säger riksdagen ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på utgiftsområdet Invandrare och flyktingar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motion om anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar. Bifall och delvis bifall till motioner om flyktingkvoten. Avslag på Riksrevisionens framställning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-15
Betänkande publicerat: 2005-11-23
Trycklov: 2005-11-23
Reservationer 10
bet 2005/06:SfU2

Socialförsäkringsutskottet vill se fler kvotflyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ökar flera av regeringens anslag i budgetpropositionen på utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Syftet är att täcka utgifterna i samband med den tillfälliga lag som gör det möjligt med ny prövning av uppehållstillstånd. Beslutet om den tillfälliga lagen fattade riksdagen tidigare i höst (se 2005/06:SfU5). Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om att det finns skäl att se om Sverige kan öka den så kallade flyktingkvoten. Det ska i så fall ske genom en omfördelning av tillgängliga medel för migrationspolitiken. I övrigt säger utskottet ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på utgiftsområdet Invandrare och flyktingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-30
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen godkänner att under 2006 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 2 000 000 000 kr.
b) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för budgetåret 2006 enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 punkt 1 och motion 2005/06:Sf431 yrkande 4, bifaller delvis proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 8 punkt 2 och avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 16, 2005/06:Sf333 yrkande 5, 2005/06:Sf370, 2005/06:Sf373 yrkandena 8, 23 och 25-28, 2005/06:Sf383 yrkande 7, 2005/06:Sf389 yrkandena 20, 23 och 37, 2005/06:Sf403 yrkande 2 och 2005/06:Sf430 yrkandena 1-4, 6 och 7.

2. Länsexperter för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf261.

3. S.k. hedersrelaterat våld m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N241 yrkande 3, 2005/06:Ju306 yrkande 20, 2005/06:U382 yrkande 8 och 2005/06:Sf220.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m48007
c18004
fp360012
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt26426059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. HBT-personer med invandrarbakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf333 och 2005/06:Sf250 yrkandena 2 och 3.

5. Lokala satsningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf236 yrkandena 1 och 4 samt 2005/06:Sf383 yrkande 4.

Reservation 2 (fp)

6. Stöd för avhoppade nazister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf398 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (v)

7. Tillsyn av tolkförmedlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf391.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c19003
fp360012
kd26007
v02206
mp01403
-0101
Totalt25337059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Hemutrustningslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf268.

9. Handläggningstider m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS15 punkterna 1-3 och motionerna 2004/05:Sf19 yrkandena 1-3, 2004/05:Sf21 yrkandena 2-4 och 2005/06:Sf388 yrkande 13.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m48007
c19003
fp035112
kd00258
v22006
mp14003
-1001
Totalt229352659

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf20, 2004/05:Sf21 yrkande 1, 2005/06:Sf304 och 2005/06:Sf334 yrkande 9.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (c)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m440110
c01903
fp003612
kd26007
v22006
mp01133
-1001
Totalt217205161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Flyktingkvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om ökade möjligheter till vidarebosättning i Sverige genom en annan fördelning av tillgängliga resurser för migrationspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sf379 och bifaller delvis motionerna 2005/06:Sf334 yrkande 25 och 2005/06:Sf364 yrkande 10.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m48007
c19003
fp360012
kd26007
v02206
mp14003
-0101
Totalt26823058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Kostnader för avvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf204.