Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen

Trafikutskottets bet 2009/10:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen (TU3)

Riksdagen godkände att Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen. Konventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment. Konventionen genomförs framför allt genom en ny lag, barlastvattenlagen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-13
Justering: 2009-10-22
Betänkande publicerat: 2009-10-27
Trycklov: 2009-10-26
bet 2009/10:TU3

Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen (TU3)

Riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till barlastvattenkonventionen. Konventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment. Konventionen genomförs framför allt genom en ny lag, barlastvattenlagen. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

dels godkänner
1. att Sverige ansluter sig till 2004 års internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment,
2. att Sverige vid anslutning till konventionen förklarar att Sverige, av skäl som hänför sig till geografiska, hydrografiska och hydrologiska förhållanden, inte kommer att fullständigt kunna tillämpa konventionens bestämmelser om utförande av skifte av barlastvatten på samtliga fartyg som omfattas av konventionen, men att denna reservation kommer att gälla endast under en begränsad tid,
3. att Sverige vid anslutning till konventionen förklarar sin avsikt att inte tillämpa krav på behandling av barlastvatten på fartyg som byggs under 2009 och som omfattas av regel B-3.3 förrän vid fartygens andra årliga besiktning, dock senast den 31 december 2011,

dels antar regeringens förslag till
1. barlastvattenlag,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
4. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:229 punkterna 1-7.