Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken (SoU6)

Det statliga apoteksmonopolet upphörde 2009. Det innebär att det nu finns flera olika aktörer som driver apotek. Riksdagen anser att det för patienternas skull är viktigt att se till att öka tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna tycker riksdagen att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

I nuvarande regelverk för apoteken finns en 24-timmarsregel, som innebär att en patient ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Regeln gäller dock bara apoteken, inte läkemedelsbolagen eller deras distributörer. Riksdagen anser att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna bör ses över och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att göra det.

Riksdagen menar att det snarast bör införas regler som innebär att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna. Riksdagen uppmanade regeringen att ta fram ett förslag om returrätt för läkemedel.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om apoteks- och läkemedelsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkandena. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om utvecklade modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken. Regeringen bör se över 24-timmarsregeln i förhållande till distributörerna. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om returrätt av läkemedel. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-27
Reservationer 18
Betänkande 2016/17:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2017-02-16, 2017-02-14, 2017-01-31

Socialutskottet vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken (SoU6)

Det statliga apoteksmonopolet upphörde 2009. Det innebär att det nu finns flera olika aktörer som driver apotek. Socialutskottet anser att det för patienternas skull är viktigt att se till att öka tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna tycker utskottet att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

I nuvarande regelverk för apoteken finns en 24-timmarsregel, som innebär att en patient ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Regeln gäller dock bara apoteken, inte läkemedelsbolagen eller deras distributörer. Socialutskottet anser att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna bör ses över och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra det.

Socialutskottet menar att det snarast bör införas regler som innebär att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram ett förslag om returrätt för läkemedel.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om apoteks- och läkemedelsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-01
Debatt i kammaren: 2017-03-02
4

Beslut

Beslut: 2017-03-02
29 förslagspunkter, 25 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En utvecklad apoteksomreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 43,

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 15 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 70 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 21 0 1
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 177 120 0 52


2. Översyn av apoteksmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),

2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:1900 av Hillevi Larsson och Lena Emilsson (båda S).

3. Ökat samarbete mellan vården och apoteken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att utveckla modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 16 och

avslår motion

2016/17:421 av Sten Bergheden (M).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 14
M 70 0 0 14
SD 39 0 0 8
MP 1 19 0 5
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 161 136 0 52


4. 24-timmarsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över regelverket för handel med läkemedel i fråga om 24-timmarsregeln i förhållande till distributörerna och återkomma till riksdagen med ett förslag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 46,

2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 5 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 51.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Kompetens och bemanning på apotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:469 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

6. Utvecklad service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 9 och

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 4 (V)

7. Nationell läkemedelslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1057 av Lotta Finstorp och Lotta Olsson (båda M),

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 11,

2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22 och

2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

8. Rekommenderade listor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)

9. Utveckling av apotekens tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 44 och 45,

2016/17:1453 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 49 och 50.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

10. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:388 av Tina Acketoft (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:389 av Tina Acketoft (FP) yrkande 2,

2015/16:1717 av Finn Bengtsson (M) och

2016/17:2539 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

11. Översyn av regelverket för generiskt utbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 7.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

12. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förmånsbeslut och miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1589 av Emma Nohrén och Carl Schlyter (båda MP) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2170 av Carl Schlyter m.fl. (MP) och

2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) yrkande 1.

13. Läkemedel mot sällsynta sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:389 av Tina Acketoft (FP) yrkande 1,

2015/16:2213 av Annika Hirvonen (MP) yrkande 4,

2016/17:23 av Tina Acketoft (L) yrkandena 1-3,

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 och

2016/17:1404 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 2.

Reservation 9 (L)

14. Preventivmedel till unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1941 av Magda Rasmusson (MP).

15. Klassificering av mensskydd som medicintekniska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) och

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 10 (C)

16. Omprövning av godkännande av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 23 och

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 46 och 47.

Reservation 11 (C)

17. Läkemedel och miljö i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1589 av Emma Nohrén och Carl Schlyter (båda MP) yrkandena 1 och 2.

18. Miljöbedömning av antibiotika och luftvägsläkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) yrkande 2 och

2016/17:3314 av Emma Nohrén (MP).

19. Miljöklassning av kosmetika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 12 (C)

20. Returrätt för läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om rätt för apoteken att returnera läkemedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3268 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 6.

Reservation 13 (S, MP, V)

21. Detaljhandelns rätt att sälja vissa läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 47 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 14 (KD)

22. Försäljning av paracetamol i tablettform på andra försäljningsställen än apotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2476 av Johan Hultberg (M) och

2016/17:2753 av Erik Bengtzboe (M).

23. Förskrivning av läkemedel per telefon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2930 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 70 0 0 14
SD 0 39 0 8
MP 20 0 0 5
C 21 0 0 1
V 17 1 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 256 41 0 52


24. Narkotiska läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:2430 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3.

25. Förskrivning av naloxon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7.

26. Läkemedel till unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 12 och

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 70 0 0 14
SD 39 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 279 18 0 52


27. Försäljningstillstånd för vissa antroposofiska preparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 17 (L)

28. Förfalskade läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1418 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 18 (SD)

29. Apoteks- och läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.