Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Jämlika behandlingsmetoder över landet bör utredas (SoU8)

Regeringen bör utreda hur staten, läkemedelsföretag och regioner tillsammans kan säkra en jämlik tillgång till nya behandlingsmetoder över landet, särskilt för personer med sällsynta diagnoser. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet bygger på förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, främst på grund av pågående arbeten på området.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ett om jämlikt införande av nya behandlingsmetoder och ett om apotekens hälsofrämjande arbete. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 11, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-01, 2020-12-15, 2021-01-14, 2021-01-28

Jämlika behandlingsmetoder och utökat ansvar för apoteken bör utredas (SoU8)

Regeringen bör utreda hur staten, läkemedelsföretag och regioner tillsammans kan säkra en jämlik tillgång till nya behandlingsmetoder över landet, särskilt för personer med sällsynta diagnoser. Dessutom bör regeringen se över hur apotek kan få ett utökat ansvar i hälso- och sjukvårdskedjan, till exempel genom att få erbjuda allergitester. På så vis skulle både primärvård och akutmottagningar kunna avlastas. Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Tillkännagivandena bygger på förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, främst på grund av pågående arbeten på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.