Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor

Socialutskottets bet 2005/06:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2006

Beslut

Tydligare mål gör det enklare att genomföra barnkonventionen (SoU5)

FN:s barnkonvention måste få genomslag på alla områden i samhället som rör barn. Det anser riksdagen och vill att regeringen återkommer till riksdagen med tydligare mål om hur barnkonventionen ska förverkligas i Sverige. Riksdagen ratificerade i juni 1990 FN:s barnkonvention. I mars 1999 sade riksdagen ja till ett regeringsförslag som handlade om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Strategin innehåller olika mål. Till exempel ska barnkonsekvensanalyser alltid göras vid statliga beslut som rör barn. Ett annat mål är att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas. Riksdagen anser att målen som ställts upp för att genomför strategin inte är tillräckligt tydliga. Dessutom vill riksdagen att regeringen på ett bättre sätt ska informera riksdagen om hur det går med arbetet att få bättre genomslag för barnkonventionen i samhället.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens styrelses framställning och motionerna 2004/05:So20 och 2004/05:So22 yrkandena 1 och 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 92 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-20
Justering: 2005-11-22
Betänkande publicerat: 2005-12-20
Trycklov: 2005-12-20
Reservationer 24
bet 2005/06:SoU5

Tydligare mål gör det enklare att genomföra barnkonventionen (SoU5)

FN:s barnkonvention måste få genomslag på alla områden i samhället som rör barn. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med tydligare mål om hur barnkonventionen ska förverkligas i Sverige. Riksdagen ratificerade i juni 1990 FN:s barnkonvention. I mars 1999 sade riksdagen ja till ett regeringsförslag som handlade om en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Strategin innehåller olika mål. Till exempel ska barnkonsekvensanalyser alltid göras vid statliga beslut som rör barn. Ett annat mål är att barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas. Socialutskottet anser att målen som ställts upp för att genomför strategin inte är tillräckligt tydliga. Dessutom vill utskottet att regeringen på ett bättre sätt ska informera riksdagen om hur det går med arbetet att få bättre genomslag för barnkonventionen i samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-19
23 förslagspunkter, 15 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framställningen från Riksrevisionens styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning och motionerna 2004/05:So20 och 2004/05:So22 yrkandena 1 och 4.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2004/05:RRS19 och motionerna 2004/05:So20 och 2004/05:So22 yrkandena 1 och 4.

2. Genusperspektiv i barnkonventionsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So21 yrkande 3.

Reservation 1 (v)

3. Barnkonventionsarbetet på regional och lokal nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju482 yrkande 1, 2004/05:So24, 2004/05:So391 yrkande 1, 2004/05:So512 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkande 17, 2005/06:So444, 2005/06:So557 yrkande 4 och 2005/06:So647 yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

4. Barnkonsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So21 yrkande 2, 2004/05:So22 yrkandena 2 och 3, 2004/05:So512 yrkande 12, 2005/06:So279, 2005/06:So557 yrkande 12 och 2005/06:So579.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m042013
c17005
fp370011
kd26007
v22015
mp15002
-1001
Totalt23142175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Barnbilaga till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So21 yrkande 1 och 2005/06:So699 yrkande 43.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m420013
c17005
fp370011
kd26007
v02305
mp01502
-0101
Totalt23539075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Barnombud och barnbalk, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So23 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So273, 2004/05:So588, 2004/05:So637, 2004/05:So659, 2004/05:So660 och 2005/06:So699 yrkande 42.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m411013
c17005
fp037011
kd25017
v00235
mp20132
-0011
Totalt196383877

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Införlivande av barnkonventionen i svensk lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So381, 2004/05:So395 yrkande 1, 2004/05:So427, 2004/05:So512 yrkande 6, 2005/06:So499 yrkande 1 och 2005/06:So557 yrkande 6.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m410014
c00175
fp370011
kd00258
v02305
mp01502
-0101
Totalt191394277

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf354 yrkande 1, 2004/05:Sf363 yrkandena 5-9, 2004/05:So395 yrkande 4, 2004/05:So578, 2004/05:So600 yrkande 1, 2004/05:So604 yrkande 5, 2004/05:A321 yrkande 8, 2004/05:A352 yrkandena 20 och 23, 2005/06:Sf432 yrkandena 21-23, 2005/06:So267, 2005/06:So337, 2005/06:So636 yrkande 1, 2005/06:So704 yrkande 1, 2005/06:So711 yrkande 1 och 2005/06:A370 yrkandena 21 och 27.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)
Reservation 12 (mp)

9. Forskning kring separationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So402.

10. Hälsovård för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So526 och 2004/05:So425.

11. Barns psykiska hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So266 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So410 yrkande 12, 2004/05:So658 och 2005/06:So606 yrkande 12.

12. Alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So551 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120131
m420013
c17005
fp360111
kd02517
v23005
mp14012
-0011
Totalt24425575

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kunskapscenter för alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So398 yrkande 5 i denna del, 2004/05:So670, 2005/06:So258 och 2005/06:So556 yrkande 7.

Reservation 14 (fp, kd)

14. Hörseltester för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So668.

15. Förebyggande arbete kring utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So391 yrkande 2, 2004/05:So498, 2004/05:So576, 2005/06:Ju533 yrkande 1, 2005/06:So499 yrkande 6 och 2005/06:So556 yrkandena 4, 11 och 12.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m004213
c16105
fp037011
kd12507
v23005
mp6092
-1001
Totalt160635175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Barn med missbrukande, kriminella eller psykiskt sjuka föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju331 yrkandena 10 och 11, 2004/05:So362, 2004/05:So395 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkande 6 i denna del, 2004/05:So410 yrkande 21, 2004/05:So520 yrkande 1, 2004/05:So602 yrkande 6, 2004/05:So611 yrkande 2, 2004/05:So640 yrkande 9, 2005/06:So313 yrkande 6, 2005/06:So606 yrkande 18, 2005/06:So632 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So662 yrkande 9 och 2005/06:So695 yrkandena 3 och 4.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)
Reservation 18 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m042013
c01705
fp037011
kd02607
v23005
mp14102
-1001
Totalt151123075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Barn som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So699 yrkande 40.

18. Barn som utsatts för sexualbrott, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju482 yrkandena 5 och 7, 2004/05:So510 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:So512 yrkandena 5 och 8, 2005/06:Ju421 yrkande 2, 2005/06:So557 yrkandena 5 och 8, 2005/06:So647 yrkandena 8 och 9 samt 2005/06:So699 yrkande 27.

Reservation 19 (kd)
Reservation 20 (mp)

19. Ekonomiskt utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So306, 2004/05:So358 yrkande 1, 2004/05:So391 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkandena 1-3, 2004/05:So479, 2004/05:So527, 2004/05:So575, 2004/05:Bo309 yrkande 9, 2005/06:So318 yrkande 6, 2005/06:So331, 2005/06:So408 yrkandena 1-3, 2005/06:So556 yrkande 17, 2005/06:So648 yrkande 7 och 2005/06:Bo214 yrkande 13.

Reservation 21 (m, c, kd)
Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m004213
c10165
fp003612
kd00267
v12205
mp11303
-1001
Totalt1272512077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Riskbarncentrum och regionala centrum för utsatta barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So437 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So512 yrkande 9, 2004/05:So636, 2004/05:So644, 2005/06:So557 yrkande 9 och 2005/06:So699 yrkande 38.

21. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju293 yrkande 4, 2004/05:Ju488 yrkande 3, 2004/05:So441 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A352 yrkande 25, 2005/06:Ju380 yrkande 27, 2005/06:Sf383 yrkande 21, 2005/06:So311 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So406, 2005/06:So449 och 2005/06:A370 yrkande 34.

Reservation 24 (m, fp)

22. Omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So242, 2004/05:So440 och 2005/06:So527 yrkandena 1 och 2.

23. Pojkars självbild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So207.