Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2005

Beslut

Arbetsrätt (AU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Riksdagen instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen gjorde också ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Två reservationer av fem partier i arbetsmarknadsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade därmed att inte upphäva det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Bifall till motionerna 2004/05:A209, 2004/05:A212, 2004/05:A233, 2004/05:A241, 2004/05:A251, 2004/05:A267, 2004/05:A269 yrkande 1, 2004/05:A304, 2004/05:A335, 2004/05:A370, 2004/05:A377 och 2004/05:A385 i denna del och antagande av förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Delvis bifall till motion 2004/05:A248. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 6, dels reservation 11 under punkt 15 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Arbetsrätt (AU8)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Utskottet instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen upphäver det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår i en reservation att undantaget ska vara kvar. Dessa fem partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Utskottet föreslår också att riksdagen gör ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår vidare i en reservation att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att regeringen arbetar med frågan och planerar att lämna ett förslag hösten 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.