Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Arbetsrätt (AU4)

Riksdagen har tagit ställning till olika förslag inom området arbetsrätt. Riksdagen säger nej till förslagen, vilka bland annat handlar om anställningsformer, arbetstidsfrågor, turordning, företrädesrätt till återanställning samt utstationering av arbetskraft.

Riksdagen anser att de nuvarande arbetsrättsreglerna, ihop med den så kallade svenska modellen - där arbetsmarknadens parter i stor utsträckning själva kommer överens om arbetsmarknadens spelregler, är något som fungerar. Det ger förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Därför behöver inte reglerna om arbetsrätt ändras.

Samtidigt konstaterar riksdagen att vissa arbetsrättsliga lagar har försvagats under senare år. Vissa områden kan därför behöva stärkas upp framöver. Riksdagen räknar med att regeringen är uppmärksam på om vissa grupper på arbetsmarknaden får ökad otrygghet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Arbetsrätt (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet har tagit ställning till olika förslag inom området arbetsrätt. Utskottet säger nej till förslagen, vilka bland annat handlar om anställningsformer, arbetstidsfrågor, turordning, företrädesrätt till återanställning samt utstationering av arbetskraft.

Arbetsmarknadsutskottet anser att de nuvarande arbetsrättsreglerna, ihop med den så kallade svenska modellen - där arbetsmarknadens parter i stor utsträckning själva kommer överens om arbetsmarknadens spelregler, är något som fungerar. Det ger förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Därför behöver inte reglerna om arbetsrätt ändras.

Samtidigt konstaterar utskottet att vissa arbetsrättsliga lagar har försvagats under senare år. Vissa områden kan därför behöva stärkas upp framöver. Utskottet räknar med att regeringen är uppmärksam på om vissa grupper på arbetsmarknaden får ökad otrygghet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.