Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Arbetstagarinflytande i europabolag och övrigarbetsrätt m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2003/04:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Inflytande för arbetstagare i europabolag (AU4)

Riksdagen beslutade om en lag om arbetstagarinflytande i europabolag. Europabolag är en särskild aktiebolagsform för företag som verkar gränsöverskridande i Europa och som kan bildas från den 8 oktober 2004. När ett europabolag håller på att bildas ska en förhandlingsdelegation med representanter för arbetstagarna försöka träffa avtal om inflytande för arbetstagarna med bolagen som deltar i bildandet av europabolaget. Om parterna inte lyckas ingå ett avtal regleras inflytandet av bestämmelser som anges i lagen. För europabolag gäller den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som till exempel lagen om medbestämmande i arbetslivet. Ett undantag är att lagen om styrelserepresentation för de privatanställda inte tillämpas i europabolag. Lagen börjar gälla den 8 oktober 2004. Riksdagen sade också nej till att ta bort möjligheten för småföretagare att undanta två personer från principen "sist in - först ut" vid uppsägningar. En majoritet i arbetsmarknadsutskottet, bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ville säga ja till motionsförslag om att ta bort undantaget. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet ville behålla undantaget och dessa partier har tillsammans majoritet när riksdagen röstar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2003/04:A217 , 2003/04:A228, 2003/04:A234, 2003/04:A237, 2003/04:A242, 2003/04:A244, 2003/04:A250, 2003/04:A304 yrkande 3, 2003/04:A317, och 2003/04:A323 i denna del och antagande av förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 11 under punkt 12 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Inflytande för arbetstagare i europabolag (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en lag om arbetstagarinflytande i europabolag. Europabolag är en särskild aktiebolagsform för företag som verkar gränsöverskridande i Europa och som kan bildas från den 8 oktober 2004. När ett europabolag håller på att bildas ska en förhandlingsdelegation med representanter för arbetstagarna försöka träffa avtal om inflytande för arbetstagarna med bolagen som deltar i bildandet av europabolaget. Om parterna inte lyckas ingå ett avtal regleras inflytandet av bestämmelser som anges i lagen. För europabolag gäller den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen som till exempel lagen om medbestämmande i arbetslivet. Ett undantag är att lagen om styrelserepresentation för de privatanställda inte tillämpas i europabolag. Lagförslaget föreslås börja gälla den 8 oktober 2004. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet vill också att riksdagen ska ta bort möjligheten för småföretagare att undanta två personer från principen "sist in - först ut" vid uppsägningar. Utskottsmajoriteten som säger ja till motionsförslag om att ta bort undantaget består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men de borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att dagens undantag ska finnas kvar. Dessa fem partier har tillsammans majoritet i riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.